Sklep online
Sklep online

艢wi膮teczny konkurs dla dzieci ,,Ozdoba 艣wi膮teczna Kakadu"

Zapraszamy wszystkie dzieci do 14 lat do wzi臋cia udzia艂u w naszym 艣wi膮tecznym konkursie. Waszym zadaniem b臋dzie samodzielne wykonanie ozdoby 艣wi膮tecznej. Technika wykonania dowolna. Materia艂, z kt贸rego j膮 wykonacie r贸wnie偶. Prace konkursowe prosimy sk艂ada膰 w sklepach zoologicznych Kakadu do 19.12.2014r.聽 Szczeg贸艂owy regulamin konkursu poni偶ej.
Konkurs_Kakadu_B1

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 鈥濷zdoba 艣wi膮teczna Kakadu鈥

搂 1 Organizator

1. Organizatorem konkursu 鈥濷zdoba 艢wi膮teczna Kakadu 鈥 jest Kakadu sp. z o.o. ., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.
2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach stacjonarnych Kakadu i przyst膮pi膰 do niego mog膮 osoby spe艂niaj膮ce warunki regulaminu. W konkursie nie bior膮 udzia艂u sklepy internetowe nale偶膮ce do Organizatora. Jest to promocja dla konsument贸w umo偶liwiaj膮ca wygranie nagr贸d w postaci bon贸w rabatowych, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

搂 2 Organizacja konkursu

1. Informacje o Konkursie publikowane s膮 na stronie internetowej kakadu.pl ;facebook.com/kakadu oraz na drukowanych materia艂ach promocyjnych.
2. Udzia艂 w konkursie jest dobrowolny i bezp艂atny
3. Konkurs skierowany jest do dzieci kt贸re w roku 2014 nie uko艅czy艂y 14 lat i rozstrzygany b臋dzie w ka偶dym sklepie Kakadu osobno wed艂ug poni偶szej rozpiski laureat贸w
I miejsce x 1 laureat w ka偶dym sklepie
II miejsce x 2 laureat贸w w ka偶dym sklepie
III miejsce x 3 laureat贸w w ka偶dym sklepie
IV miejsce x 10 laureat贸w w ka偶dym sklepie

zwanych dalej 鈥濽czestnikami鈥 przy czym jeden uczestnik mo偶e wygra膰 tylko jedn膮 nagrod臋 w jednym sklepie bez znaczenia na ilo艣膰 z艂o偶onych prac konkursowych.
4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykona膰 ozdob臋 艣wi膮teczn膮 przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej z u偶yciem dowolnego materia艂u. W przypadku stwierdzenia przez organizatora, 偶e materia艂 zu偶yty do stworzenia pracy zagra偶a 偶yciu lub bezpiecze艅stwu klient贸w sklep贸w - praca zostanie wy艂膮czona w trybie natychmiastowym z uczestnictwa w konkursie.

5. Temat pracy, zwanej dalej 鈥濸rac膮 konkursow膮鈥 powinien przedstawia膰 ozdob臋 艣wi膮teczn膮.

6. Do Konkursu mo偶na zg艂asza膰 tylko Prace konkursowe przygotowane samodzielnie, wyklucza si臋
prace zbiorowe. Ka偶dy uczestnik mo偶e zg艂osi膰 dowoln膮 ilo艣膰 prac konkursowych.

7. Prace konkursowe musz膮 by膰 pracami w艂asnymi, nigdzie wcze艣niej niepublikowanymi, nie
b臋d膮cymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobci膮偶one wadami prawnymi lub roszczeniami os贸b
trzecich.

8. Zg艂oszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu, zwany dalej 鈥瀦g艂aszaj膮cym鈥.

9. Przyj臋cie pracy na konkurs odbywa si臋 przez pracownika sklepu, kt贸ry dokonuje oznaczenia pracy nadaj膮c jej indywidualny numer. Do ka偶dej pracy konkursowej zg艂aszaj膮cy przekazuje osobie odbieraj膮cej prac臋 o艣wiadczenie znajduj膮ce si臋 na odwrocie ulotki konkursowej. Brak podpisanego o艣wiadczenia albo brak akceptacji jakiegokolwiek punktu skutkuje odrzuceniem Pracy konkursowej z Konkursu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za uszkodzenia przekazanych prac na Konkurs, kt贸re
powsta艂y z przyczyn od niego niezale偶nych (np. uszkodzenia przez klient贸w). Prace przekazane na konkurs nie podlegaj膮 zwrotowi.

11. Prace niespe艂niaj膮ce zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie b臋d膮 podlega艂y ocenie konkursowej i zostan膮 zniszczone.

12. W konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u uczestnicy spokrewnieni z pracownikami sklep贸w Kakadu w tym: wst臋pni, zst臋pni, rodze艅stwo, ma艂偶onkowie, rodzice ma艂偶onk贸w i osoby pozostaj膮ce z nimi w stosunku przysposobienia.

13. Udzia艂 w Konkursie jest r贸wnoznaczny z akceptacj膮 Regulaminu oraz wyra偶eniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna/贸w prawnego/ych przez Organizatora
dla cel贸w organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz. 926 z p贸藕. zm.).

搂 3 Terminy

1. Zg艂oszenia do Konkursu b臋d膮 przyjmowane w terminie od dnia og艂oszenia Konkursu do dnia 19.12.2014

2. Lista Laureat贸w zostanie opublikowana nie p贸藕niej ni偶 w dniu 21.12.2014 r. w ka偶dym sklepie Kakadu.

3. O rozstrzygni臋ciu Konkursu przedstawiciele ustawowi Laureat贸w zostan膮 powiadomieni za
po艣rednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

搂 4 Ocena prac

1. Prace konkursowe b臋d膮 oceniane przez Komisj臋 Konkursow膮 powo艂an膮 przez Organizatora oraz przez klient贸w sklep贸w w postaci g艂osowania. G艂osy zbierane s膮 na terenie sklepu Kakadu.
2. Prace, kt贸re zostan膮 wybrane w g艂osowaniu klient贸w sklepu otrzymaj膮 punkty dodatkowe, kt贸re w przypadku wybrania prac przez komisj臋 konkursow膮 zostan膮 doliczone do ostatecznej oceny punktowej. Praca, kt贸ra otrzyma艂a najwi臋ksz膮 liczb臋 g艂os贸w w g艂osowaniu klient贸w otrzymuje 16 pkt., nast臋pna 15 pkt. I kolejno 14, 13, 12, 11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 i ostatnia 1 pkt.
2. Ostateczna ocena prac zostanie przygotowana wed艂ug wzoru: ocena komisji + dodatkowe punkty z g艂osowania klient贸w (je偶eli takie s膮) = ostateczna ocena pracy
3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest zliczenie ocen prac konkursowych oraz wy艂onienie w艣r贸d Uczestnik贸w Laureat贸w
4. Decyzje Komisji Konkursowej s膮 ostateczne.

搂 5 Nagrody

1. Organizator przyzna nagrody wed艂ug poni偶szego harmonogramu.
I miejsce x 1 laureat w ka偶dym sklepie: bon 150 z艂 na zakupy w sklepie Kakadu dla laureata
II miejsce x 2 laureat贸w w ka偶dym sklepie: bon 100 z艂 na zakupy w Kakadu dla ka偶dego z laureat贸w
III miejsce x 3 laureat贸w w ka偶dym sklepie: bon 50 z艂 na zakupy w Kakadu dla ka偶dego z laureat贸w
IV miejsce x 10 laureat贸w w ka偶dym sklepie: bon 25 z艂 na zakupy w Kakadu dla ka偶dego z laureat贸w
Powy偶sze nagrody zostan膮 po艂膮czone z nagrod膮 pieni臋偶n膮 w wysoko艣ci 11,11% warto艣ci ka偶dego bonu, przy czym nagroda pieni臋偶na podlega zatrzymaniu przez organizatora na poczet wykonania obowi膮zku podatkowego zgodnie z art.. 21 ust.1 p.68 i art.30 ust1 p.2 ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych.
2. Odbi贸r nagr贸d zostanie zrealizowany w sklepie, gdzie zosta艂a z艂o偶ona praca konkursowa. O terminie odbioru nagrody laureat zostanie poinformowany drog膮 mailow膮 lub telefoniczn膮.

搂 6 Prawa Autorskie

1. Tw贸rc膮 Pracy konkursowej jak i jej poszczeg贸lnych element贸w, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p贸藕n. zm.) mo偶e by膰 tylko Uczestnik.

2. Przeniesienie autorskich praw maj膮tkowych na okre艣lonych polach eksploatacji oraz prawa zezwalania na wykonywanie zale偶nego prawa autorskiego do Pracy konkursowej zosta艂o uregulowane w o艣wiadczeniu przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu plastycznego 鈥濷zdoba 艣wi膮teczna Kakadu鈥 umieszczonego w ulotce konkursowej stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do regulaminu.

3. Zg艂oszenie do Konkursu jest r贸wnoznaczne z nieodp艂atnym przeniesieniem na Organizatora w艂asno艣ci egzemplarza Pracy konkursowej.

搂 7 Postanowienia Ko艅cowe

1. Konkurs nie jest 鈥瀏r膮 losow膮鈥 w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z p贸藕n. zm.)
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo艂ania lub przesuni臋cia termin贸w Konkursu oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przys艂uguje odwo艂anie.
Za艂膮cznik nr 1 O艢WIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO
鈥濷zdoba 艣wi膮teczna Kakadu鈥

DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
1. IMI臉:
2. NAZWISKO:
3. DATA URODZENIA:

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU:
1. IMI臉 I NAZWISKO:
2. ADRES ZAMIESZKANIA:
3. ADRES DO KORESPONDENCJI:
4. NUMER TELEFONU:
5. E-MAIL:

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zg艂oszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z p贸藕n. zm.) w zakresie niezb臋dnym do prawid艂owego przeprowadzenia Konkursu, wy艂onienia Laureat贸w i przyznania nagr贸d oraz w celach promocji Konkursu.
Dzia艂aj膮c w imieniu uczestnika wyra偶am zgod臋 na jego udzia艂 w konkursie plastycznym 鈥濷zdoba 艣wi膮teczna Kakadu鈥 i o艣wiadczam, i偶 zapozna艂am(em) si臋 z Regulaminem Konkursu plastycznego 鈥濷zdoba 艣wi膮teczna Kakadu鈥, kt贸ry akceptuj臋 i zobowi膮zuj臋 si臋 stosowa膰 do jego postanowie艅. 艢wiadomy(a) odpowiedzialno艣ci karnej wynikaj膮cej z tytu艂u naruszenia przepis贸w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p贸藕艅. zm.), a tak偶e odpowiedzialno艣ci cywilnoprawnej o艣wiadczam, 偶e Praca konkursowa nades艂ana na Konkurs plastyczny 鈥濷zdoba 艣wi膮teczna Kakadu鈥, zosta艂a stworzona samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. Jednocze艣nie o艣wiadczam, 偶e w/w Praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych os贸b oraz d贸br osobistych chronionych prawem cywilnym. O艣wiadczam, i偶 przenosz臋 na Kakadu sp. z o.o. w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami os贸b trzecich: 1) autorskie prawa maj膮tkowe do pracy konkursowej na nast臋puj膮cych polach eksploatacji: utrwalanie i przetwarzanie dowoln膮 technik膮 i na dowolnym no艣niku informacji; zwielokrotnianie dowoln膮 technik膮; wprowadzanie do obrotu; wprowadzanie do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkni臋tej; publiczne odtwarzanie dowoln膮 technik膮; nadanie za pomoc膮 wizji; dokonywanie przer贸bek; 2)prawo zezwalania na wykonywanie zale偶nego prawa autorskiego do Pracy konkursowej. O艣wiadczam, 偶e przeniesienie autorskich praw maj膮tkowych do Pracy konkursowej i prawa zezwalania na wykonywanie zale偶nego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Kakadu sp. z o.o. mo偶e wykorzystywa膰 Prac臋 konkursow膮 na ca艂ym 艣wiecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powy偶ej, przez ca艂y czas trwania praw maj膮tkowych. Kakadu sp. z o.o. ma prawo udziela膰 licencji do korzystania z Pracy konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez nie okre艣lonych, jak r贸wnie偶 przenosi膰 autorskie prawa maj膮tkowe do Pracy konkursowej, a tak偶e prawo zezwalania na wykonywanie zale偶nego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowi膮zuj臋 si臋 wzgl臋dem Kakadu sp. z o.o., i偶 nie b臋d臋 wnosi艂(a) przeciwko niemu 偶adnych roszcze艅 dotycz膮cych sposobu korzystania z Pracy konkursowej.

O艣wiadczam, 偶e zgadzam si臋 na przeniesienie rozliczenia podatkowego nagrody pieni臋偶nej o kt贸rej mowa w par.5 pkt.1. W terminie 7 dni od daty og艂oszenia wynik贸w zobowi膮zuje si臋 do dostarczenia danych niezb臋dnych do rozliczenia skarbowego. Brak przes艂anych danych skutkuje dobrowoln膮 rezygnacj膮 z przyznanej uczestnikowi nagrody.

____________________________________________
data i podpis ustawowego przedstawiciela uczestnika

Kakadu Zoo
Najwi臋ksza w Polsce sie膰 profesjonalnych sklep贸w zoologicznych, kt贸ra powsta艂a w 1999 roku. Posiada 87 sklep贸w stacjonarnych oraz sklep internetowy. Opr贸cz sprzeda偶y zwierz膮t, karm i r贸偶norodnych akcesori贸w dla nich, wsp贸艂pracuje z licznymi towarzystwami, dzia艂aj膮cymi na rzecz zwierz膮t. Organizuje r贸wnie偶 liczne akcje edukacyjne, kt贸rych celem jest szerzenie wiedzy o zwierz臋tach i uwra偶liwianie na ich los.

Powi膮zane artyku艂y

Wakacje cenowe Last Minute. Nie pozw贸l, aby super okazje odlecia艂y Ci sprzed nosa.

Zr贸b wyj膮tkowe zakupy w promocji Wakacje Cenowe Last Minute w dowolnym sklepie stacjonarnym Kakadu Zoo i dodatkowo wygraj 聽jeden z pi臋ciu voucher贸w o warto艣ci 2聽000 z艂otych na wyjazd ze swoim...

Czytaj wi臋cej
Oferta Tygodnia: 偶wirek drewniany Cat's Best i mokra karma Animonda dla kota

Wyj膮tkowe oferty tygodnia tylko w Kakadu! Co tydzie艅 na naszych klient贸w czekaj膮 inne promocje. W tym tygodniu prezentujemy 偶wirek drewniany - teraz wyj膮tkowo 25% rabatu i karm臋 Animonda dla kota-teraz...

Czytaj wi臋cej
Kup Pro Plan Large Athletic a misk臋 dla psa dostaniesz w prezencie!

Do ka偶dego 14 kg worka karmy dla ps贸w Pro Plan Adult Large Athletic dajemy teraz super misk臋 w prezencie! Oferta dotyczy wy艂膮cznie Sklepu Internetowego Kakadu. Miska jako dodatek promocyjny nie...

Czytaj wi臋cej
Oferta tygodnia (20 -26 lipca 2015r.)

Od 20-go lipca do 26-go lipca we wszystkich stacjonarnych sklepach Kakadu pokarmy NESTOR dla gryzoni i kr贸lik贸w w super cenie.

Czytaj wi臋cej

komentarze

  1. […] ROZPOCZ臉CIA:聽29.11.2014 DATA ZAKO艃CZENIA:聽19.12.2014 STRONA ORGANIZATORA:聽kakadu.pl/ […]

  2. […] ROZPOCZ臉CIA:聽29.11.2014 DATA ZAKO艃CZENIA:聽19.12.2014 STRONA ORGANIZATORA:聽kakadu.pl/ […]

  3. […] ROZPOCZ臉CIA:聽29.11.2014 DATA ZAKO艃CZENIA:聽19.12.2014 STRONA ORGANIZATORA:聽kakadu.pl/ […]

Dodaj komentarz

Czytaj wi臋cej.*


* pole wymagane

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Zoologiczny sklep internetowy

Wszystko dla ps贸w

Karmy dla ps贸w suche oraz karmy mokre, a tak偶e liczne psie przysmaki - przeznaczone dla zwierz膮t w ka偶dym wieku i r贸偶nych ras oraz z problemami zdrowotnymi. Wszystkie akcesoria potrzebne w艂a艣cicielowi psa do jego piel臋gnacji (takie jak szampony dla ps贸w oraz obro偶a na pch艂y i kleszcze dla psa), a tak偶e w trakcie spaceru (szeroki wyb贸r smyczy oraz obro偶y dla ps贸w) czy podr贸偶y samochodem.
Wszystko dla kot贸w
Karmy dla kot贸w suche oraz karmy mokre dla kot贸w topowych producent贸w - zar贸wno dla koci膮t, doros艂ych mruczk贸w oraz senior贸w, tak偶e sterylizowanych, kr贸tko i d艂ugow艂osych. Szeroki wyb贸r kocich przysmak贸w - kabanosy, przysmaki dentystyczne oraz odk艂aczaj膮ce. 呕wirki, kuwety i transportery dla kota oraz akcesoria do piel臋gnacji kota. W asortymencie sklepu znajduj膮 si臋 r贸wnie偶 liczne zabawki dla kota - pi艂ki, w臋dki czy tak偶e myszki dla kota
Wszystko dla ma艂ych ssak贸w
Karmy dla gryzoni (w tym tak偶e karma dla kr贸lika, karma dla chomika oraz karma dla 艣winki morskiej), klatki dla gryzoni i ich wyposa偶enie. Tak偶e zabawki i 艣ci贸艂ki dla gryzoni
Wszystko dla ptak贸w egzotycznych
Pokarmy dla ptak贸w, klatki i ich wyposa偶enie. Akcesoria, zabawki dla ptak贸w i 艣ci贸艂ki.
鈸 2022 KAKADU. All rights reserved
crosschevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram