Sklep online
Sklep online

REGULAMIN SKLEPÓW STACJONARNYCH KAKADU

REGULAMIN SKLEPÓW STACJONARNYCH KAKADU
(obowiązuje od dnia 16.XII.2017r.)

Zachęcamy wszystkich Naszych klientów do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, który określa ogólne zasady obowiązujące w zoologicznych sklepach stacjonarnych KAKADU.
Regulamin może ulec zmianom. Obowiązkiem Klientów sklepów stacjonarnych KAKADU jest zapoznawanie się co jakiś czas z treścią Regulaminu, gdyż za wiążący uznaje się Regulamin obowiązujący w momencie zawierania konkretnej umowy (zgodnie z definicją podaną poniżej). W razie pytań dotyczących Regulaminu klienci mogą skontaktować się:

a.    w sklepie bezpośrednio z kierownictwem każdego sklepu,
b.    telefonicznie bądź drogą elektroniczną z kierownictwem każdego sklepu. Telefony i adresy e-mail sklepów podane są na stronie https://KAKADU.pl/nasze-sklepy-mapa/
c.    z Biurem Obsługi Klienta sklepów KAKADU pod adresem: KAKADU, ul.Annopol 4A, 03-236 Warszawa lub mailowo pod adresem e-mail: bok@KAKADU.pl


I.    ZAWARCIE UMOWY

Umowę w sprawie dowolnych towarów i/lub usług oferowanych w sklepach stacjonarnych KAKADU uznaje się za zawartą między sklepem a Klientem dopiero po dokonaniu przez klienta płatności za towar i/lub usługę.

II.    ZWROT i WYMIANA TOWARU

1.    Zwrot oraz wymiana towarów, o ile nie noszą one żadnych oznak użytkowania i zapakowane są w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie są akceptowane:

a.    w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakupu,
b.    tylko w tym sklepie KAKADU, w którym zwracany lub wymieniany towar został zakupiony,
c.    może nastąpić tylko po okazaniu oryginału paragonu kasowego lub faktury VAT. Brak oryginału paragonu kasowego lub faktury VAT skutkuje niemożliwością dokonania zwrotu lub wymiany towaru na inny.

2.    Zwrotem oraz wymianą objęte są wszystkie towary sprzedawane w sklepach KAKADU za wyjątkiem

a.    żywych zwierząt,
b.    repelentów (preparaty na pasożyty),
c.    kosmetyków i chemicznych środków pielęgnacyjnych,
d.    towarów zakupionych w promocjach i ofertach specjalnych organizowanych przez KAKADU.
e.    towarów zakupionych w promocjach i ofertach specjalnych organizowanych przez Centra Handlowe, w których zlokalizowane są sklepy KAKADU.

3.    Wymiana towaru na inny polega na zwrocie towaru i zakupie nowego.

4.    Kwota zapłacona za wszystkie towary zakupione w sklepach stacjonarnych KAKADU, za wyjątkiem towarów wymienionych w pkt.2 powyżej, jest zwracana w taki sam sposób, w jaki była dokonana płatność:

a.    płatność gotówką oznacza zwrot gotówki,
b.    płatność kartą płatniczą oznacza zwrot, uznanie na tę samą kartę.

5.    W wyjątkowych sytuacjach takich jak np. awaria czy zmiana systemu informatycznego kwota za artykuły nieobjęte ofertami specjalnymi jest zwracana na konto bankowe klienta w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu. W takich przypadkach, klienci proszeni są o podanie nr konta bankowego, na które zostanie dokonany przelew kwoty równowartej zwracanemu towarowi.

6.    Do każdego zwrotu oraz wymiany wypełniany jest wewnętrzny FORMULARZ ZWROTU TOWARU, który musi zostać podpisany przez klienta oraz pracownika sklepu KAKADU. Formularz zwrotu towaru wypełnia pracownik sklepu. Oryginał formularza zwrotu towaru pozostaje w sklepie natomiast klientowi przekazywany jest kopia tego formularza.

7.    Warunkiem przyjęcia przez sklep zwrotu, obok spełnienia zapisu pkt.1 powyżej, jest podanie na FORMULARZU ZWROTU TOWARU numeru telefonu oraz złożenie czytelnego podpisu klienta. Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu jeżeli klient nie poda nr telefonu i/lub nie złoży czytelnego podpisu na FORMULARZU ZWROTU TOWARU. Podany przez klienta nr telefonu służył będzie tylko do ewentualnego kontaktu z klientem w celu przeprowadzenia krótkiej ankiety dotyczącej przyczyn zwrotu, mającej na celu poprawę jakości obsługi oraz oferowanych towarów. Podany przez klienta nr telefonu nie będzie wykorzystywany do celów handlowych i reklamowych.

8.    Jeżeli klient dokonał zwrotu wszystkich pozycji znajdujących się na paragonie fiskalnym wówczas paragon nie jest zwracany klientowi i załączany jest
do formularza zwrotu towaru.

9.    Jeżeli klient dokonał zwrotu części pozycji znajdujących się na paragonie fiskalnym wówczas pracownik sklepu wykreśla te pozycje na oryginale paragonu stawiając obok nich parafkę, następnie na odwrocie paragonu robi zapis wykreślonych pozycji, stempluje pieczątką sklepu i podpisuje się imieniem
i nazwiskiem. Kserokopia obu stron paragonu pozostaje załączona do oryginału formularza zwrotu towaru i zostaje w sklepie a oryginał paragonu zwracany jest klientowi.

10.    Jeżeli klient dokonał zwrotu wszystkich lub części pozycji znajdujących się na fakturze VAT wówczas pracownik sklepu wystawia klientowi korektę tej faktury.

11.    Pisemne uwagi dotyczące zwrotu lub wymiany prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta sklepów stacjonarnych KAKADU na adres:

a.    adres pocztowy:    KAKADU, ul.Annopol 4a bud.G, 03-236 Warszawa  lub
b.    adres e-mail:    bok@kakadu.pl

Uprzejmie prosimy aby w uwagach wysyłanych zarówno pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną wymieniana była lokalizacja sklepu (nazwa centrum handlowego), którego dotyczą uwagi. Podanie lokalizacji sklepu usprawni proces rozpatrywania uwag.

III.    ZAKUP ZWIERZĄT
1.    Wszystkie sprzedawane w KAKADU zwierzęta są pod stałą opieką lekarzy weterynarii,

2.    Ze względu na dobro zwierząt w sklepach stacjonarnych KAKADU zwierzęta sprzedawane są tylko osobom pełnoletnim, które przy zakupie zwierzęcia podpiszą oświadczenie o następującej treści:
Dnia (dzień/miesiąc/rok) dokonałam/em świadomego zakupu zwierzęcia (opis/nazwa kupionego zwierzęcia) w sklepie KAKADUnr paragonu (xxxxxxxx). Zostałem/am poinformowany/na, przez personel sklepu KAKADU, o warunkach jakie powinienem/nam zapewnić zakupionemu zwierzęciu aby nie narażać go na stres i utratę zdrowia. Zostałem/am poinformowany, iż zakupione w sklepach KAKADU zwierzęta nie podlegają wymianom i zwrotom. Zapoznałem/am się z WYCIĄGIEM Z REGULAMINU SKLEPU i akceptuję jego zapisy.

3.    Przy zakupie zwierzęcia każdy klient otrzymuje ulotkę „Pierwsza wizyta”, która jednocześnie stanowi skierowanie na darmowe podstawowe badanie weterynaryjne zakupionego zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego współpracującego ze sklepem KAKADU, w którym zwierzak został zakupiony. Adres gabinetu weterynaryjnego znajduje się na ulotce „Pierwsza wizyta”.

4.    Zdrowie każdego ssaka, ptaka, gada oraz płaza zakupionego w sklepach KAKADU objęte jest 7 dniową gwarancją (7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakupu). Pozostałe zwierzęta dostępne w sklepach KAKADU nie są objęte gwarancją.

5.    W ramach okresu gwarancyjnego, reklamacje zdrowia zwierzaków zakupionych w sklepach KAKADU, których podstawą są łącznie ulotka „Pierwsza wizyta” i paragon zakupu zwierzaka, przyjmowane są tylko i wyłącznie w gabinecie weterynaryjnym współpracującym ze sklepem KAKADU, w którym zwierzak został zakupiony. Podstawą przyjęcia przez lekarza weterynarii zwierzaka w ramach gwarancji jest przedstawienie przez klienta lekarzowi weterynarii dowód zakupu zwierzaka oraz ulotki „Pierwsza wizyta”, którą klient otrzymał w dniu zakupu zwierzaka.

6.    Jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zakupu zwierzęcia, lekarz weterynarii, o którym mowa w pkt.3 powyżej, stwierdzi chorobę którą zwierzak posiadał już w dniu zakupu, jeszcze w trakcie pobytu w sklepie KAKADU, wówczas w gabinecie tym podejmowane jest leczenie zwierzaka na koszt sklepu KAKADU.

7.    Jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zakupu zwierzęcia, lekarz weterynarii, o którym mowa w pkt.3 powyżej, stwierdzi chorobę którą zwierzak posiadał już w dniu zakupu, jeszcze w trakcie pobytu w sklepie KAKADU, w wyniku której zwierzę zostanie poddane eutanazji wówczas:

a.    koszty wizyty pokrywa KAKADU
b.    na podstawie oświadczenia lekarza weterynarii KAKADU zwróci klientowi koszty poniesione z tytułu zakupu zwierzęcia – w tym przypadku klient powinien złożyć reklamację z żądaniem zwrotu kosztów zakupu zwierzaka i przedstawić dowód jego zakupu.

8.    Jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zakupu zwierzęcia, nastąpił zgon zwierzęcia i lekarz weterynarii, o którym mowa w pkt.3 powyżej, stwierdzi, iż zgon zwierzęcia nastąpił w skutek choroby posiadanej przez zwierzaka w dniu zakupu wówczas:

a.    koszty wizyty pokrywa KAKADU,
b.    na podstawie oświadczenia lekarza weterynarii KAKADU zwróci klientowi koszty poniesione z tytułu zakupu zwierzęcia.

9.    Zwrot kosztu zakupu zwierzęcia, o którym mowa w pkt.7 i pkt.8 może odbyć się tylko i wyłącznie w sklepie KAKADU, w którym zwierzak został zakupiony, po przedstawieniu przez Klienta orzeczenia lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt.3 oraz po przedstawieniu w sklepie dowodu zakupu tego zwierzęcia.

IV.    DOSTAWA DO DOMU
1.    W każdym sklepie KAKADU klienci mają możliwość dokonania zakupu z opcją Dostawy Do Domu.

2.    Zakupiony towar zostanie dostarczony do domu tylko i wyłącznie na życzenie klienta pod warunkiem:

a.    prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez klienta formularza „Dostawa Do Domu” dostępnego w sklepie KAKADU,
b.    dokonaniu w sklepie, w dowolny akceptowalny przez sklep płatności (gotówka, karta płatnicza) za zamówiony towar.

3.    Klient otrzymuje kopię, prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez klienta, formularza Dostawy Do Domu oraz oryginał paragonu lub faktury.

4.    Formularz Dostawy Do Domu zawiera wszelkie niezbędne informacje służące tylko i wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówienia.

5.    Dostawa Do Domu nie obejmuje:

a.    zwierząt żywych,
b.    produktów wykonanych ze szkła oraz szkła akrylowego: akwariów, terrariów, grzałek, termometrów, żarówek, i pozostałych produktów ze szkła dostępnych w sklepach Kakadu,
c.    klatek i transporterów
d.    produktów, które swoją wagą lub wymiarem przekraczają przynajmniej jeden z wymienionych poniżej parametrów:
•    maksymalna waga paczki - 32kg
•    maksymalna długość D - 120cm
•    maksymalna szerokość S - 80cm
•    maksymalna wysokość W - 80cm
•    maksymalny wymiar D+2xW+2xS - 330cm
•    maksymalna objętość paczki DxSxW - 150 000cm3 (0,150m3)

pudełko

6.    Dostawy do domu realizowane są:

a.    tylko i wyłącznie na obszarze Polski,
b.    tylko i wyłącznie dla zakupów powyżej 50 zł brutto.

7.    Towar jest dostarczany na wskazany przez klienta adres, na formularzu „Dostawa Do Domu”, za pośrednictwem firm kurierskich:

a.    zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 dostarczane jest następnego dnia roboczego w godzinach 8:00 – 18:00.
b.    zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00 dostarczane jest w ciągu dwóch dni roboczych w godzinach 8:00 – 18:00.
c.    zamówienie złożone w sobotę i niedziele dostarczane jest w ciągu dwóch dni roboczych w godzinach 8:00 – 18:00.

8.    Koszt dostawy do domu:

a.    do zamówień w przedziale od 50zł brutto do 89 zł brutto sklep doliczy 5zł tytułem kosztu kuriera,
b.    zamówienia powyżej kwoty 89zł brutto dostarczone będą klientowi na koszt KAKADU.

9.    Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie, w które zapakowana jest przesyłka, nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku kontaktu z BOK prosimy o podanie:

a.    imienia i nazwiska osoby, która widnieje na formularzu „Dostawa Do Domu”
b.    nr paragonu lub faktury
c.    lokalizacji sklepu KAKADU, w którym nieprzyjęty towar został zakupiony.

10.    Zwrot i wymiana towaru zakupionego z opcją „Dostawa Do Domu” mogą być dokonane tylko w sklepie KAKADU, w którym towar został zakupiony. Zasady zwrotu i wymiany objęte są takimi samymi zasadami jak te opisane w pkt.II niniejszego regulaminu.

11.    Reklamacja towaru zakupionego z opcją „Dostawa Do Domu” może być dokonana tylko w sklepie KAKADU, w którym towar został zakupiony.

V.    GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY
1.    W każdym sklepie klienci mogą znaleźć produkty oznaczone znakiem „Gwarancja Najniższa Cena”

2.    Jeżeli klient przedstawi w sklepie KAKADU paragon lub fakturę z innego, konkurencyjnego stacjonarnego sklepu zoologicznego, na którym widnieje ten sam produkt, który w sklepie KAKADU oznaczony jest znakiem „Gwarancja Najniższa Cena” i jest on tańszy od produktu w sklepie KAKADU wówczas paragon taki upoważnia klienta do zakupu takiego samego produktu w sklepie stacjonarnym KAKADU w cenie niższej niż cena z paragonu lub faktury sklepu konkurencyjnego.
Przez upoważnienie klienta do zakupu takiego samego produktu w sklepie stacjonarnym KAKADU w cenie niższej niż cena z paragonu lub faktury sklepu konkurencyjnego należy rozumieć rabat, od ceny obowiązującej w KAKADU, w wysokości dwukrotnej różnicy pomiędzy ceną z paragonu lub faktury sklepu konkurencyjnego a ceną obowiązującą w danym momencie w sklepie KAKADU.

3.    warunkiem otrzymania rabatu określonego w pkt.2 powyżej jest:

a.    przedstawienie przez klienta paragonu lub faktury, wystawionej przez inny niż KAKADU stacjonarny sklep zoologiczny, w celu udokumentowania niższej ceny niż obowiązująca na dany produkt w sklepie KAKADU
b.    paragon lub faktura, o których mowa w ppkt. a. powyżej musi pochodzić z konkurencyjnego, stacjonarnego sklepu zoologicznego będącego w tym samym mieście, w którym znajduje się sklep KAKADU, do którego klient się udał w celu udokumentowania niższej ceny,
c.    paragon lub faktura, pochodzące z konkurencyjnego, stacjonarnego sklepu zoologicznego nie mogą posiadać daty starszej niż 30 dni licząc wstecz od dnia przedstawienia ich w sklepie KAKADU,
d.    pod uwagę nie będą brane ceny promocyjne, wyprzedażowe lub uzyskane w toku indywidualnej negocjacji klienta ze sklepem konkurencyjnym.

VI.    RAZEM WSPIERAMY SCHRONISKA I FUNDACJE DLA ZWIERZĄT
Sklepy KAKADU współpracują z wieloma fundacjami i schroniskami dla zwierząt. Współpraca ta polega na:

a.    wsparciu przy prowadzeniu zbiórek funduszy pieniężnych, które przeznaczane są na zwierzęta przebywające pod opieką fundacji i schronisk;
b.    wsparciu przy prowadzeniu zbiórek karm i akcesoriów niezbędnych do utrzymania zwierząt będących pod opieką fundacji i schronisk;
c.    wsparciu przy adopcjach zwierząt.

Zapraszamy wszystkich naszych Klientów do udziału w akcjach wspierających fundacje i schroniska, które odbywają się w sklepach KAKADU.

KLIKNIJ TUTAJ, aby pobrać regulamin w pliku pdf

Zoologiczny sklep internetowy

Szeroka oferta karm i akcesoriów dla psa

Karmy dla psów suche oraz mokre, przeznaczone dla zwierząt w każdym wieku i różnych ras oraz z problemami zdrowotnymi. Wszystkie akcesoria potrzebne właścicielowi psa do jego pielęgnacji a także w trakcie spaceru czy podróży samochodem
Karmy, przysmaki oraz akcesoria dla kota
Karmy dla kotów suche oraz mokre topowych producentów dla kociąt, dorosłych mruczków oraz seniorów, także sterylizowanych, krótko i długowłosych. Żwirki, kuwety i transportery dla kota oraz akcesoria do pielęgnacji kota
Pokarmy oraz inne artykuły dla małych ssaków
Karmy, klatki dla gryzoni i ich wyposażenie. Także ściółki i zabawki dla gryzoni.
Wszystko dla ptaków egzotycznych
Pokarmy, klatki i wyposażenie. Akcesoria dla ptaków, zabawki i ściółki.
Pokarmy dla ryb i akcesoria do akwarium
Pompki, filtry, grzałki oraz testy i preparaty akwarystyczne. Pokarmy dla wszystkich gatunków ryb akwariowych.
ⓒ 2022 KAKADU. All rights reserved
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram