Sklep online
Sklep online

Dokończ hasło – Wygraj odkurzacz marki Samsung

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w nowym konkursie Kakadu, w którym można wygrać super nagrodę. Jest nią rewelacyjny odkurzacz marki Samsug z serii Pupilove, który dzięki specjalistycznemu zestawowi szczotek dokładnie zbierze sierść pupila ze wszystkich powierzchni. Wystarczy zrobić zakupu w sklepie Kakadu i dokończyć hasło. Promocja nie dotyczy sklepów internetowych Kakadu

Zadanie konkursowe polega na dokończeniu podanego hasła: „Kocham mojego pupila za...” Hasło może się składać z maksymalnie 25 wyrazów.

Zasady konkursu:

  • Przy jednorazowych zakupach na kwotę co najmniej 50 PLN brutto, w jednym ze sklepów Kakadu, otrzymają Państwo kupon konkursowy.
  • Należy go czytelnie wypełnić, podając wszystkie wymagane informacje, w tym oczywiście dokończyć hasło. Wypełniony formularz wrzucamy do urny konkursowej w sklepie Kakadu. Drugą możliwością jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie konkurs.kakadu.pl
  • Dowód zakupu (paragon) prosimy zachować do okazania przy odbiorze nagrody.
  • Wszystkie zgłoszenia powinny być wrzucone do urny lub złożone przez stronę internetową w terminie trwania promocji, czyli najpóźniej do 22.12.2014. Zgłoszenia złożone inną droga nie będą rozpatrywane.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czterech kolejnych edycjach: 09.12.2013, 16.12.2013, 23.12.2013 i 30.12.2013.
  • Liczba nagród w Promocji jest ograniczona. Do wygrania są tylko 4 odkurzacze!

Formularz zgłoszeniowy:

 

Wygraj odkurzacz - formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin promocji konkursowej „Kakadu z Pupilove”

§ 1 Definicje

1) Promocja Konkursowa– promocja dla konsumentów umożliwiająca wygranie nagród rzeczowych w postaci odkurzacza Samsung VCC5481, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

2) Organizator – KAKADU Sp. z o.o., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa

3) Operator – Cursor S.A. ul. Poleczki 23; 02-822 Warszawa – podmiot prowadzący działania operacyjne związane z Promocją na zlecenie Organizatora.

4) Hasło konkursowe – hasło polegające na dokończeniu zdania „Kocham mojego pupila za…” wpisane na kuponie konkursowym otrzymanym w punkcie handlowym Kakadu w związku z zakupem produktów oferowanych przez KAKADU na kwotę co najmniej 50 PLN brutto. Hasło może się składać z maksymalnie 25 wyrazów.

5) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kc.

6) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora.
Przez członków rodziny, o których mowa w niniejszym punkcie rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

7) Nagroda konkursowa – odkurzacz Samsung VCC5481 o wartości 409,00 PLN w ilości 4 sztuk połączony z nagrodą pieniężną w wysokości 44,99PLN (11,11% wartości nagrody rzeczowej), przy czym nagroda pieniężna podlega zatrzymaniu przez organizatora na poczet wykonania obowiązku podatkowego zgodnie z art.. 21 ust.1 p.68 i art.30 ust1 p.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8) Komisja Konkursowa – Na potrzeby Konkursu Organizator wyłoni komisję konkursową (dalej „Komisja konkursowa”), która będzie czuwała nad przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców.

9) Punkt handlowy Kakadu – sklepy należące do stacjonarnej sieci handlowej Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej biorące udział w konkursie Lista sklepów dostępna na www.kakadu.pl/Nasze-Sklepy . W konkursie nie biorą udziału sklepy internetowe należące do Organizatora.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej w okresie od dnia 25 listopada 2013 r. do dnia 22 grudnia 2013 r. (termin nadesłania zgłoszenia konkursowego).

2. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora.

§ 3 Zasady Promocji

1. Uczestnik przy jednorazowych zakupach za kwotę co najmniej 50 PLN w punkcie handlowym Kakadu otrzymuje kupon konkursowy.

2. Nagroda opodatkowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób wskazany w § 1p.7 niniejszego regulaminu

3. Liczba nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 4 nagrody. Wyłonienie Laureatów Nagród zostanie dokonane przez Komisję konkursową w oparciu o ocenę nadesłanych haseł.

4. Celem uzyskania nagrody Uczestnik powinien:

1) dokonać jednorazowego zakupu produktów w punkcie handlowym Kakadu na kwotę minimum 50 PLN brutto

2) wypełnić czytelnie wszystkie pola w otrzymany kuponie konkursowym

3) uzupełnić hasło konkursowe podane na kuponie

4) podać kwotę dokonanych zakupów i nr paragonu

5) wrzucić wypełniony kupon do urny konkursowej w punkcie handlowym Kakadu, albo

6) Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.konkurs.kakadu.pl oraz zachować dowód zakupu do okazania przy odbiorze nagrody

5. Przez prawidłowo wypełniony formularz konkursowy należy rozumieć w szczególności formularz wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Wszystkie zgłoszenia powinny być dokonane (wrzucone do urny / złożone przez stronę internetową) w terminie trwania promocji, czyli najpóźniej do 22.12.2014. Zgłoszenia złożone inną droga nie będą rozpatrywane.

7. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu nabycia dokumentującego zakup produktów.

8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora w czterech kolejnych edycjach poprzez posiedzenie komisji konkursowej w dniach:

a) 09.12.2013
b) 16.12.2013
c) 23.12.2013
d) 30.12.2013

9. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi przez publikację na www.kakadu.pl. Zwycięzcy poszczególnych etapów będą powiadamiani telefonicznie.

10. Wydanie nagrody nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, nie później niż w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r., za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesłanej na adres podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych.

12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osoby trzecie.

13. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Promocji na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.

§ 4 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją Konkursową mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 24 stycznia 2013 r. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Operatora: Cursor S.A. ul. Poleczki 23; 02-822 Warszawa z dopiskiem „Promocja Kakadu z Pupilove” – reklamacja”, lub pocztą elektroniczną na adres promocjakakadu@cursor.pl Reklamacja złożona w powyższych formach powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu organizacji i prowadzenia Promocji Konkursowej, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania nagrody.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak Uczestnik podpisując zgłoszenie powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji skutkuje wyłączeniem zgłoszenia z Promocji Konkursowej.

4. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przesyłania Uczestnikowi informacji handlowej drogą elektroniczną.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania a także prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych skutkuje automatycznym wyłączeniem Uczestnika z niniejszej Promocji.

6. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. Niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku nie dokonania aktualizacji danych osobowych przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem takiej aktualizacji, a w szczególności za niemożność wydania nagrody.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie oraz punktach handlowych Organizatora. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją.

2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kakadu Zoo
Największa w Polsce sieć profesjonalnych sklepów zoologicznych, która powstała w 1999 roku. Posiada 87 sklepów stacjonarnych oraz sklep internetowy. Oprócz sprzedaży zwierząt, karm i różnorodnych akcesoriów dla nich, współpracuje z licznymi towarzystwami, działającymi na rzecz zwierząt. Organizuje również liczne akcje edukacyjne, których celem jest szerzenie wiedzy o zwierzętach i uwrażliwianie na ich los.

Powiązane artykuły

Wakacje cenowe Last Minute. Nie pozwól, aby super okazje odleciały Ci sprzed nosa.

Zrób wyjątkowe zakupy w promocji Wakacje Cenowe Last Minute w dowolnym sklepie stacjonarnym Kakadu Zoo i dodatkowo wygraj  jeden z pięciu voucherów o wartości 2 000 złotych na wyjazd ze swoim...

Czytaj więcej
Konkurs Rango

4 marca na ekrany naszych kin wszedł nowy film twórcy Piratów z Karaibów - Rango. Zakończył się również konkurs Kakadu związany z tym filmem. Podwójne zaproszenia na przedpremierowy pokaz filmu...

Czytaj więcej
Relacja z Pokazu terrarystycznego w CH Poznań City Center

W CH Poznań City Center Kakadu otworzyło swój nowy sklep zoologiczny. By uczcić ten fakt, zorganizowaliśmy kolejny pokaz terrarystyczny. Odbył się on w 25 i 26 października tego roku. Imprezy...

Czytaj więcej
Czwarta nagroda w konkursie „Kakadu z Pupilove” oraz nagroda specjalna

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że wyłoniony został już czwarty i zarazem ostatni laureat naszego konkursu. Doskonałej jakości odkurzacz marki Samsung z serii Puppilove powędruje do pani Martyny z Wrocławia....

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Czytaj więcej.*


* pole wymagane

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Zoologiczny sklep internetowy

Wszystko dla psów

Karmy dla psów suche oraz karmy mokre, a także liczne psie przysmaki - przeznaczone dla zwierząt w każdym wieku i różnych ras oraz z problemami zdrowotnymi. Wszystkie akcesoria potrzebne właścicielowi psa do jego pielęgnacji (takie jak szampony dla psów oraz obroża na pchły i kleszcze dla psa), a także w trakcie spaceru (szeroki wybór smyczy oraz obroży dla psów) czy podróży samochodem.
Wszystko dla kotów
Karmy dla kotów suche oraz karmy mokre dla kotów topowych producentów - zarówno dla kociąt, dorosłych mruczków oraz seniorów, także sterylizowanych, krótko i długowłosych. Szeroki wybór kocich przysmaków - kabanosy, przysmaki dentystyczne oraz odkłaczające. Żwirki, kuwety i transportery dla kota oraz akcesoria do pielęgnacji kota. W asortymencie sklepu znajdują się również liczne zabawki dla kota - piłki, wędki czy także myszki dla kota
Wszystko dla małych ssaków
Karmy dla gryzoni (w tym także karma dla królika, karma dla chomika oraz karma dla świnki morskiej), klatki dla gryzoni i ich wyposażenie. Także zabawki i ściółki dla gryzoni
Wszystko dla ptaków egzotycznych
Pokarmy dla ptaków, klatki i ich wyposażenie. Akcesoria, zabawki dla ptaków i ściółki.
ⓒ 2022 KAKADU. All rights reserved
crosschevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram