REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO “KAKADU CLUB”

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO “KAKADU CLUB”

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym (zwanym dalej „Programem”) organizowanym i zarządzanym przez Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

1 Definicje

 1. Aplikacja Mobilna – oznacza program komputerowy zainstalowany na urządzeniu mobilnym Uczestnika.
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz zgłoszeniowy – formularz w formie papierowej, dostępny w Sklepie Stacjonarnym, którego wypełnienie, podpisanie i przekazanie przedstawicielowi Organizatora, stanowi jeden z warunków zostania Uczestnikiem Programu.
 4. Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, dostępny w Aplikacji Mobilnej, którego wypełnienie zgodnie z Regulaminem, stanowi jeden z warunków zostania Uczestnikiem Programu.
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Aplikacji Moblinej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Aplikacji Mobilnej.
 6. Karta Lojalnościowa/Karta – dokument wydany w formie papierowej przez Organizatora lub Karta elektroniczna przypisana do Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej z przypisanym indywidualnym Numerem Karty, uprawniający Uczestnika do dokonywania zakupów w Sklepie Stacjonarnym z rabatem od ceny produktów prezentowanych przez Organizatora, za pośrednictwem Sklepu Stacjonarnego.

 7. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Organizatora, po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika.
 8. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 10. Numer Karty – indywidualny kod zamieszczony na Karcie Lojalnościowej.
 11. Organizator/Usługodawca – oznacza Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 4a, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, opłaconym w całości; e-mail: kakadu@kakadu.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego oraz Sklepów Stacjonarnych.
 12. “Paka dla zwierzaka” – paczka przygotowana przez Organizatora z produktów dostępnych w Sklepie Stacjonarnym, w zamian za zebrane Punkty przez Uczestnika Programu i przekazana przez Organizatora do schroniska dla zwierząt, na rzecz którego Organizator prowadzi akcje charytatywne.
 13. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. Punkty – punkty przyznawane przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, naliczane na Koncie Uczestnika.
 16. Regulamin– niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 17. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
 18. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Użytkowników, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Serwisu.
 19. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie kakadu.pl. W ramach Strony Internetowej Serwisu Uczestnik może uzyskać informacje na temat Programu Lojalnościowego “KAKADU CLUB”, w szczególności zasad jego działania oraz adresy Sklepów Stacjonarnych, które biorą udział w Programie Lojalnościowym, jak również informację na temat bieżących akcji promocyjnych Organizatora.

 20. Uczestnik – oznacza Użytkownika, z którym zawarta została umowa uczestnictwa w Programie.
 21. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą w Sklepie Stacjonarnym, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Serwisu.

2 Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnictwo w Programie może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik może przystąpić do Programu, zawierając umowę uczestnictwa w Programie osobiście w Sklepie Stacjonarnym lub wypełniając Formularz rejestracyjny w Aplikacji Mobilnej po jej zainstalowaniu na swoim urządzeniu mobilnym.
 3. Program opiera się na możliwości dokonywania zakupów z rabatem, produktów prezentowanych za pośrednictwem Sklepu Stacjonarnego w zależności od aktualnych promocji dostępnych w Sklepie Stacjonarnym.

 4. Organizator zobowiązuje się wobec Uczestnika do wydania mu Karty Lojalnościowej lub jej przypisania w Koncie Uczestnika (w zależności od dokonanego sposobu przystąpienia do Programu), która będzie uprawniała Uczestnika do skorzystania z niej w Sklepie Stacjonarnym, w trakcie składania zamówień, po spełnieniu warunków opisanych niniejszym Regulaminem.
 5. Użytkownik chcąc przystąpić do Programu za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego, dostępnego w Sklepie Stacjonarnym, powinien spełnić łącznie następujące warunki:
  1. dokonać zakupów w Sklepie Stacjonarnym
  2. wypełnić papierowy Formularz zgłoszeniowy, poprzez podanie następujących danych:
   1. imię i nazwisko
   2. Adres (kod pocztowy, miasto, ulica);
   3. adres e-mail
   4. numer telefonu
    oraz podpisać Formularz zgłoszeniowy, ze wskazaniem daty zawierania umowy uczestnictwa w Programie;
  3. zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu, oznaczając odpowiednie pole w Formularzu zgłoszeniowym.
  4. zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Klauzuli informacyjnej, dotyczącej danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
 6. Po złożeniu w Sklepie Stacjonarnym wypełnionego Formularza zgłoszeniowego Użytkownik jednocześnie otrzymuje od Organizatora Kartę Lojalnościową. Z chwilą złożenia przez Użytkownika wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego w Sklepie Stacjonarnym zawarta zostaje umowa uczestnictwa w Programie.
 7. Użytkownik chcąc przystąpić do Programu za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego, dostępnego za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, powinien spełnić łącznie następujące warunki:
  1. pobrać Aplikację Mobilną na swoje urządzenie mobilne
  2. dokonać Rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Organizatora w Aplikacji Mobilnej poprzez podanie następujących danych:
   1. imię i nazwisko
   2. adres e-mail
   3. numer telefonu
   4. kod pocztowy
  3. przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Organizatora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Uczestnik ustala indywidualne Hasło.
   W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej/ numer telefonu komórkowego, podany w formularzu rejestracyjnym kod weryfikacyjny, w celu potwierdzenia Rejestracji Konta Użytkownika i jego aktywacji. Aktywacja Konta Użytkownika następuje poprzez wpisanie kodu weryfikacyjnego w formularzu rejestracyjnym i z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz umowa uczestnictwa w Programie, Użytkownik zaś uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika, a także do dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 8. Karta Lojalnościowa przyznana jest Uczestnikowi na czas nieokreślony.
 9. Karta Lojalnościowa nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części.
 10. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę Lojalnościową.

3 Postanowienia ogólne i korzystanie z Aplikacji Mobilnej

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji Mobilnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej to:
  1. urządzenie wyposażone w system operacyjny Android w wersji co najmniej 4.4 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.google.com oraz bezprzewodowe łącze internetowe (WiFi) o częstotliwości 2,4 GHz oraz przepustowości co najmniej 512 kbit/s
  2. urządzenie wyposażone w system operacyjny iOS w wersji co najmniej 7.0 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.appstore.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s
   w zależności od wyboru systemu, w którym będzie działać Aplikacja Mobilna, dokonanego przez Użytkownika.
 3. W celu założenia Konta Użytkownika w Aplikacji Mobilnej konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej lub aktywnego numeru telefonu komórkowego.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji Mobilnej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Aplikacji Mobilnej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

4 Zasady działania Programu

 1. Program przewidziany jest jedynie dla osób zawierających Umowę sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym Organizatora, po wypełnieniu przez nich warunków określonych w §2 Regulaminu.
 2. W ramach Programu, Uczestnik ma możliwość skorzystania z promocji cenowych przewidzianych tylko dla Uczestników Programu. O aktualnych promocjach Uczestnik będzie informowany na adres poczty elektronicznej  lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, na podany numer telefonu, w zależności od wybranego sposobu komunikacji z Organizatorem. Informacje o aktualnych promocjach, wraz ze wskazaniem regulaminów poszczególnych promocji będą również wskazane przez Organizatora na Stronie Internetowej Serwisu, w zakładce Program Lojalnościowy “KAKADU CLUB”.
 3. Przy dokonywanym zakupie w Sklepie Stacjonarnym, Uczestnik okazuje posiadaną Kartę lub kod kreskowy Aplikacji Mobilnej, w przypadku ich braku, Uczestnik może podać rownież swój numer telefonu. Na podstawie powyższych danych przedstawiciel Organizatora może dokonać weryfikacji Uczestnika. W przypadku poprawnej weryfikacji Uczestnikowi przy dokonywanym zakupie zostaną naliczone Punkty.
 4. W ramach Programu Uczestnik zbiera Punkty. Z każdej zawartej Umowy sprzedaży, kwota z niej wynikająca przeliczana jest na Punkty. Punkty sumują się na Koncie Użytkownika według przelicznika 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) równa się 1 (słownie: jeden) Punkt. Każdorazowo Organizator sprawdza czy kwoty z zawartych Umów sprzedaży można przeliczyć na odpowiednią ilość Punktów.
 5. Zebrane Punkty są odejmowane z Konta Użytkownika w przypadku zwrotu produktów do Sklepu Stacjonarnego, na zasadach i zgodnie z regulaminem Sklepu Stacjonarnego.
 6. Celem zbierania Punktów przez Uczestnika Programu, jest możliwość przeznaczenia ich na skompletowanie przez Organizatora “Paki dla zwierzaka” i przekazania jej do schroniska dla zwierząt, na rzecz którego Organizator prowadzi akcje charytatywne.
 7. Każdy z Uczestników po zebraniu odpowiedniej ilości Punktów, otrzyma informację na adres poczty elektronicznej lub wiadomość tekstową sms (w zależności od sposobu wybranej przez Uczestnika sposobu komunikacji z Organizatorem) o możliwości skompletowania “Paki dla zwierzaka” przekazania jej na schronisko dla zwierząt. W przypadku braku reakcji ze strony Uczestnika Programu posiadającego Aplikację Mobilną (w czasie określonym w komunikacje do niego skierowanym) zebrane Punkty przepadają. W przypadku Uczestnika Programu, który swoje uczestnictwo w Programie zawierał osobiście w Sklepie Stacjonarnym, jego Punkty zostają przekazane na skompletowanie “Paki dla zwierzaka” i przekazane do schroniska dla zwierząt. Każdorazowo Punkty, które przepadną lub które zostaną przekazane na “Pakę dla zwierzaka” zostaną zdjęte z Konta Uczestnika, najpóźniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego.

5 Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
  1. Newsletter
  2. Prowadzenie Konta Użytkownika;
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Aplikacji Mobilnej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej/ numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę – wedle wyboru Użytkownika – na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej, lub na numer telefonu wiadomości tekstowej, zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji, za pośrednictwem wybranego przez Użytkownika kanału komunikacji.
 6. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub wiadomości tekstowej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.
 8. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę korzystania z Konta Użytkownika oraz innych usług nieodpłatnych, które są udostępniane w ramach Konta Użytkownika.
 9. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §9 Regulaminu.
 10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Aplikacji Mobilnej lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

6 Reklamacje

 1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora oraz uczestnictwem w Programie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Zawarcie przez Uczestnika Umowy sprzedaży z wykorzystaniem Karty Lojalnościowej, pozostaje bez wpływu na korzystanie z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi.
 3. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

8 Dane osobowe

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

9 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę uczestnictwa w Programie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 4. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w Programie przez Uczestnika następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik rozwiązuje umowę uczestnictwa w Programie z Organizatorem poprzez wysłanie Organizatorowi zgłoszenia rozwiązania umowy na adres poczty elektronicznej Organizatora: kakadu@kakadu.pl, umożliwiającego zapoznanie się Organizatorowi z oświadczeniem woli Uczestnika, bądź poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Sklepie Stacjonarnym, opatrzonego datą i podpisem Uczestnika.
 6. Organizator rozwiązuje z Uczestnikiem umowę uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie do Uczestnika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.
 7. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w Programie nie wpływa na żadne Umowy sprzedaży zawarte przed dniem rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie.
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenia Konta Użytkownika, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Programie.
 9. W przypadku rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie przez Organizatora, rozwiązanie umowy następuje z 30 – dniowym okresem wypowiedzenia. W tym okresie, Uczestnik uczestniczy w Programie na zasadach dotychczasowych.

10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Karta Lojalnościowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym. Karta jest znakiem legitymacyjnym – formą bonu towarowego.
 2. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty osobom trzecim.
 3. Uczestnik powinien poinformować Organizatora bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym lub za pośrednictwem wiadomości e – mail na adres: kakadu@kakadu.pl o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży Karty Lojalnościowej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na wniosek Uczestnika wydana zostanie nowa Karta Lojalnościowa, która nie będzie kontynuacją dotychczasowej Karty i zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez Uczestnika, bądź wydana w Sklepie Stacjonarnym – zgodnie z życzeniem Uczestnika.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 6. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Uczestnika, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 7. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu.
 8. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 9. Umowy z Organizatorem zawierane są w języku polskim.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2021 r.
Zoologiczne sklepy stacjonarne

Sieć zoologiczna Kakadu liczy już 61 sklepów w całej Polsce! Znajdź sklep »

Zoologiczny sklep internetowy

Rób zakupy szybko i wygodnie, z dostawą do domu! Przejdź do zoologicznego sklepu internetowego»

Kontakt ze sklepem stacjonarnym
Kontakt ze sklepem internetowym

pn-pt 9:00-17:00
tel. 22 256 99 50.
kontakt@e-sklep.kakadu.pl

Dane firmy i kontakt z biurem

SUPER ZOO Sp. z o.o.
ul. Annopol 4a, bud. G, 03-236 Warszawa,
tel. 22 762 97 07, e-mail: kakadu@kakadu.pl
NIP: 524-27-77-396 REGON: 360989650
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.

Zapytaj eksperta

Jeśli masz pytanie z zakresu tematyki zoologicznej, możesz je zadać naszemu ekspertowi. Zapytaj eksperta Kakadu »

Baza wiedzy

Portal kakadu.pl to baza przeszło półtora tysiąca artykułów dotyczących tematyki zwierząt hodowanych w domu.

Zoologiczny sklep internetowy

Szeroka oferta karm i akcesoriów dla psa » Karmy dla psów suche oraz mokre, przeznaczone dla zwierząt w każdym wieku i różnych ras oraz z problemami zdrowotnymi. Wszystkie akcesoria potrzebne właścicielowi psa do jego pielęgnacji a także w trakcie spaceru czy podróży samochodem.


Karmy, przysmaki oraz akcesoria dla kota »

Karmy dla kotów suche oraz mokre topowych producentów dla kociąt, dorosłych mruczków oraz seniorów, także sterylizowanych, krótko i długowłosych. Żwirki, kuwety i transportery dla kota oraz akcesoria do pielęgnacji kota.


Pokarmy oraz inne artykuły dla gryzoni »

Karmy, klatki dla gryzoni i ich wyposażenie. Także ściółki i zabawki dla gryzoni.


Wszystko dla ptaków egzotycznych »

Pokarmy, klatki i wyposażenie. Akcesoria dla ptaków, zabawki i ściółki.


Pokarmy dla ryb i akcesoria do akwarium »

Pompki, filtry, grzałki oraz testy i preparaty akwarystyczne. Pokarmy dla wszystkich gatunków ryb akwariowych.


Prezenty do Twojego zamówienia »

Sieć Sklepów Zoologicznych Kakadu