REGULAMIN KONKURSU „Wygrywaj nagrodę z Kakadu”

Definicje

 1. „Organizator” – BWP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Woronicza 31/176, 02-640 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471146, profil Organizatora na Facebook https://www.facebook.com/HomeparkTargowek/; Organizator jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu, w tym za weryfikacje zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie, ocenę Zadań Konkursowych, wyłonienie Laureata Konkursu i wydanie Laureatowi Nagrody, a także za przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. „Partner Konkursu” – Super ZOO Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 4a, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547771, REGON: 360989650, NIP: 524277739, prowadząca sieć sklepów „Kakadu”, fanpage w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/kakadu („Fanpage Partnera”); Partner Konkursu jest odpowiedzialny za przekazanie Organizatorowi Nagród zamieszczenie ogłoszenia o Konkursie na Fanpage, a także może zbierać Zadania Konkursowe zgłoszone przez Uczestników na Fanpage Partnera.
 3. „Fundator” – podmiot fundujący Nagrody. Fundatorem Nagrody w Konkursie są:
 4. a) w przypadku vouchera o wartości 300,00 (słownie: trzysta) zł brutto do Mastell Massage&day spa (patrz: ust. 10 a) poniżej) – Super ZOO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 4a, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547771, REGON: 360989650, NIP: 524277739, prowadząca sieć sklepów „Kakadu”.
 5. b) w przypadku vouchera o wartości 200,00 (słownie: dwieście) zł brutto do Gabinetu Psich Fryzur-Lavis Blu -Labaoratorium DermaPharm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 12A, 01-100 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130068, REGON: 010197176, NIP: 5270203000.
 6. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Wygrywaj nagrodę z Kakadu” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych Regulaminem.
 7. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu określający zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Partnera i Fundatora oraz prawa i obowiązki Uczestników i Laureata Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
 8. „Serwis” – serwisy internetowe (fanpage na portalu Facebook) dostępny pod adresem https://www.facebook.com/HomeparkTargowek/, oraz https://www.facebook.com/kakadu, za których pośrednictwem organizowany jest Konkurs.
 9. „Uczestnik Konkursu” – użytkownik sieci Internet, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w przedmiocie objętym Konkursem, który dokonał zgodnego z Regulaminem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
 10. „Zadanie Konkursowe” – autorska praca Uczestnika Konkursu polegająca na wykonaniu zadania, którego treść wskazana jest w § 7 Regulaminu.
 11. “Komisja Konkursowa” – powołana przez Organizatora w celu wyłonienia Laureata Konkursu komisja w składzie 3 (trzech) osób.
 12. „Nagrody” albo „Nagroda” – ufundowane przez Fundatorów nagrody w Konkursie, przyznawane Laureatowi Konkursu na zasadach opisanych Regulaminem, składająca się z:
 13. a) nagrody głównej jaką jest voucher (e-voucher) na okaziciela o wartości 300,00 (słownie: trzysta) zł brutto do salonu Mastell massage&day spa (Warszawa, ul. Spokojna 5), do wykorzystania przez Laureata na dowolnie wybrane przez Laureata zabiegi z oferty ww. salonu, w graniach ww. kwoty, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania nagrody,
 14. b) nagrody dodatkowej jaką jest voucher (e-voucher) o wartości 200 (słownie: dwieście) zł brutto do Gabinetu Psich Fryzur-Lavis Blu (Warszawa, ul. Radarowa 9 lok. 9), do wykorzystania przez Laureata dla jego psa, przedstawionego na nagrodzonym w Konkursie zdjęciu (Zadaniu Konkursowym), na dowolnie wybrane zabiegi dla psa z oferty ww. salonu dla zwierząt, w granicach ww. kwoty, w terminie od 07.01.2021 roku do 27.02.2021 roku.

Nagroda nie może zostać przekazana, przyznawana osobie w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

 1. „Laureat Konkursu” – Uczestnik Konkursu, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę w oparciu o niniejszy Regulamin na podstawie oceny wykonanego przez Uczestnika Zadania Konkursowego.

1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu w Serwisie, w okresie wskazanym w § 3 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu (wystarczy dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie na jednym z fanpage wskazanych powyżej w ust. 6 Definicji), na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie pełnoletnim osobom fizycznym – konsumentom w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”), które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu, w tym w § 4 Regulaminu.
 4. Istotą Konkursu jest wyłonienie Laureata Konkursu w drodze oceny wykonanego przez Uczestnika Konkursu Zadania Konkursowego, zgłoszonego za pośrednictwem Serwisu, przez Komisję Konkursową.
 5. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 8 – 10 Regulaminu.
 6. Konkurs ma na celu promocję Partnera Konkursu, Fundatorów oraz prowadzonych przez nich działalności.
 7. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec serwisu Facebook w związku z udziałem w Konkursie. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem rozstrzygane będą pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

2. Obszar

Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium RP), jest ogłaszany w Serwisie i kierowany do użytkowników sieci Internet. Organizator zamiesza post konkursowy w Serwisie na Fanpage Organizatora dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/HomeparkTargowek/. Informacje o Konkursie (post konkursowy) w Serwisie na Fanpage Partnera (https://www.facebook.com/kakadu) zamieszcza Partner Konkursu .

3. Termin

 1. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 21.12.2020 roku od g. 12:00 (data rozpoczęcia Konkursu) do dnia 28.12.2020 roku, godz. 23:59 (data zakończenia Konkursu).
 2. Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu w dniu 29.12.2020 roku, z uwzględnieniem ust. 3 poniżej.
 3. Ogłoszenie Laureata Konkursu nastąpi w dniu 29.12.2020 roku do godziny 23:59 w Serwisie poprzez wskazanie w komentarzu pod postem konkursowym, ogłaszającym Konkurs, Laureata tego Konkursu (nazwa profilu Laureta np. imienia i nazwiska lub pseudonimu, jaki Laureat posługuje się w serwisie Facebook). Dodatkowo, Laureat Konkursu zostanie (w ciągu 2 dni roboczych) poinformowany przez Organizatora o zwycięstwie w Konkursie, za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem serwisu Facebook przez Organizatora (z profilu Organizatora https://www.facebook.com/HomeparkTargowek/ ) do Laureata (na konto Laureata na portalu Facebook). Laureat zobowiązany jest odpowiedzieć Organizatorowi na wiadomość w ciągu kolejnego dnia roboczego po przesłaniu mu powyższej wiadomości przez Organizatora celem potwierdzenia przyjęcia Nagrody, podania danych osobowych niezbędnych do realizacji i odbioru Nagród oraz odprowadzenia podatku od Nagrody. W razie niedotrzymania w/w terminu przez Laureata lub odmowy przyjęcia Nagrody, Organizator kontaktuje się z kolejnym Uczestnikiem, którego Zadanie Konkursowe zostało najlepiej ocenione przez Komisję Konkursową; na Laureacie tym spoczywają obwiązki jak w zdaniu poprzednim.

4. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, z tym zastrzeżeniem, iż uczestnictwo w Konkursie wymaga dostępu do sieci Internet, uprzedniego założenia konta na portalu Facebook oraz dostępu do Serwisów (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/HomeparkTargowek/oraz https://www.facebook.com/kakadu), na zasadach opisanych w § 5 ust. 3 Regulaminu. Do Konkursu mogą się zgłaszać osoby fizyczne, które:
 2. a) zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły lat osiemnaście oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. c) spełniają inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też członkowie organów zarządzających Organizatora, Partnera, Fundatora a także członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, dzieci przysposobione, synową, zięcia, rodziców oraz rodzeństwo.

5. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

 1. Celem zgłoszenia woli swojego uczestnictwa w Konkursie, osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie, a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści postanowień § 4 Regulaminu, winna dokonać zgłoszenia swojego Zadania Konkursowego do Konkursu zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3 poniżej.
 2. Zgłoszenia woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w Serwisie (na wybranym jednym z dwóch fanpage w serwisie Facebook, wskazanych w ust. 6 Definicji Regulaminu) w terminie wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie, celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, powinna spełnić łącznie następujące warunki:
 4. a) zaznajomić się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia Regulaminu; Uczestnik potwierdza akceptację Regulaminu poprzez dodanie Zadania Konkursowego na Serwisie, zgodnie z pkt b) poniżej.
 5. b) w okresie trwania Konkursu, wskazanym w § 3 ust. 1 Regulaminu, wykonać Zadanie Konkursowe będące przedmiotem Konkursu, opisane w § 7 Regulaminu i zamieścić je w Serwisie (na jednym z dwóch wybranych fanpage w serwisie Facebook, wskazanych w ust. 6 Definicji Regulaminu) w sekcji komentarzy pod postem konkursowym, ogłaszającym Konkurs.
 6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu opisanego w § 3 ust. 1 nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
 7. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane w okresie wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1, zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po uprzednim poddaniu weryfikacji przez Komisję Konkursową, czy spełniają warunki uprawniające do ich przyjęcia do Konkursu określone w Regulaminie. Jeżeli dany użytkownik nie spełnia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, na podstawie postanowień Regulaminu, wówczas Komisja Konkursowa podejmie decyzję o niedopuszczeniu takiego użytkownika jako Uczestnika Konkursu.
 8. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie, usuwając Zadanie Konkursowe z Serwisu.

6. Dane Osobowe

 1. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są:
 2. a) Organizator Konkursu, tj. BWP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Woronicza 31/176, 02-640 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471146,
 3. b) Partner Konkursu i jeden z Fundatorów, tj. Super ZOO Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 4a, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547771,

dalej łącznie zwani „Współadministratorzy”.

 1. Kontakt ze Współadministratorami możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych, wskazanych w ust. 1 powyżej.
 2. Ze Współadministratorem – Partnerem Konkursu można się kontaktować także za pośrednictwem wiadomości wysłanej za pośrednictwem Serwisu (wiadomość wysłana za pośrednictwem Facebook Messenger).
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Współadministratorów:
 4. a) Organizatora Konkursu – w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie, weryfikacji i oceny Zadań Konkursowych, informowania o wynikach Konkursu, wyłonienia Laureata Konkursu oraz wydania nagrody Laureatowi, a także rozliczeń podatkowych wartości Nagród w Konkursie oraz ewentualnych reklamacji Uczestników Konkursu.
 5. b) Partnera Konkursu jako Współadministratora – w celu i zakresie niezbędnym do opublikowania ogłoszenia o Konkursie na fanpage w serwisie Facebook Partnera Konkursu (https://www.facebook.com/kakadu), zbierania Zadań Konkursowych na tym fanpage w serwisie Facebook.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez każdego ze Współadministratorów (art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)).

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres 21 dni od daty zakończenia Konkursu w związku z rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji Uczestników. Po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisów podatkowych.
 2. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są przez Współadministratorów ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia a także ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Uczestnik Konkursu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkujące , pozostanie Laureatem i odbiór Nagród w Konkursie. W celu wysłania Nagród Laureat Konkursu jest zobowiązany do podania Organizatorowi adresu email, na jaki wysłane zostaną Nagrody. W celu dokonania rozliczeń podatkowych wartości Nagrody, otrzymanej przez Laureata w Konkursie, Laureat Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres właściwego urzędu skarbowego, numer pesel.

7. Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu przez Laureata zdjęcia przedstawiającego ubrudzonego psa Uczestnika tuż przed kąpielą (uwaga: zdjęcie nie może przedstawiać wizerunku osoby fizycznej), a następnie umieszczeniu tego zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym w Serwisie (na jednym z dwóch lub na obu fanpage na portalu Facebook, o których mowa w ust. 6 Definicji Regulaminu). Przez Komisję Konkursową oceniane będzie zdjęcie, aczkolwiek można dodać również tekst (komentarz). Tekst nie powinien przekraczać 1000 znaków ze spacjami.
 2. Kategorycznie zabronione jest nadsyłanie Zadań Konkursowych zawierających treści o charakterze bezprawnym naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym przedstawiających/rozpowszechniających wizerunek osób, a nadto, zawierających zdjęcia i treści nie związane z przedmiotem Konkursu. Zadania Konkursowe, zawierające powyższe treści będą niezwłocznie usuwane z Serwisu oraz nie będą brane pod uwagę w Konkursie i nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Nadesłane na Konkurs Zadanie Konkursowe winno być samodzielną (autorską) pracą Uczestnika Konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
 4. Organizator jest uprawniony do wykluczania Zadań Konkursowych z uczestnictwa w Konkursie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Konkursowej, w przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnione podejrzenie, że zgłoszone do Konkursu Zadanie Konkursowe narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, moralność lub dobre obyczaje, godności lub prawa osób trzecich bądź poweźmie informację, iż prawa do przesłanego Zadania Konkursowego nie przysługują Uczestnikowi, który zgłosił przedmiotowe Zadanie Konkursowe do Konkursu, a także w przypadku, gdy to samo Zadanie Konkursowe zostało zgłoszone do Konkursu przez kilku Uczestników.
 5. Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji dopuszczonego uprzednio Zadania Konkursowego, w przypadku zgłoszenia pod jego adresem uzasadnionych roszczeń osób trzecich z przyczyn podanych w ust. 4 powyżej.
 6. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody – praw autorskich do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a nagrodzony Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa do Zadania Konkursowego na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności takich jak: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Zadania Konkursowego oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich.
 7. Uznaje się, że wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego zawiera się w wartości otrzymanej przez Laureata Konkursu Nagrody.
 8. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego w stosunku do Organizatora i jego następców.
 9. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, w tym w szczególności prawa do wizerunku osób trzecich w związku z Zadaniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu.
 10. Uczestnik Konkursu, z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego w Serwisie na fanpage Partnera Konkursu: https://www.facebook.com/kakadu, udziela nieodpłatnie na rzecz Partnera Konkursu (tj. Super ZOO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) niewyłącznej licencji na korzystanie przez Partnera Konkursu z Zadania Konkursowego dla celów związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych Partnera Konkursu, na czas trwania Konkursu (patrz: §3 ust. 1) oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu, a w przypadku Laureata Konkursu przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 11. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 12. b) w zakresie rozpowszechniania – publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do odpowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 13. Uczestnik Konkursu, przez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie zgodnie z § 5 Regulaminu, oświadcza, iż jest autorem Zadania Konkursowego, przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego Zadania Konkursowego, które pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich oraz że się zgadza na publikowanie zdjęć wykonanych w ramach Zadania Konkursowego w Serwisie w czasie trwania Konkursu.

8. Tryb wyłonienia Laureatów i przyznawania Nagród

 1. Wyłonienie Laureata Konkursu odbywa się w drodze wyboru przez Komisję Konkursową Zadania Konkursowego 1 (jednego) Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie, w tym w § 4, § 5 i § 7 Regulaminu oraz którego Zadanie Konkursowe zostanie przez Komisję Konkursową ocenione jako najlepsze. Zadania Konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem następujących kryteriów: kreatywność Zadania Konkursowego, oryginalność Zadania Konkursowego oraz zgodność Zadania Konkursowego z przedmiotem Konkursu. Komisja wybierze jednego Laureata Konkursu, któremu przyznane zostaną Nagrody.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego Zadania Konkursowego i wskaże jednego Laureata Konkursu w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 Regulaminu. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Serwisie w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie nie zostanie zgłoszone żadne Zadanie Konkursowe – Nagrody przepadają i przechodzą na rzecz Fundatorów.

9. Nagrody Konkursu

 1. W Konkursie przewidziano dla Laureata Nagrody.
 2. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku od Nagród odpowiedzialny jest Organizator.

10. Wydanie Nagród

 1. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie o zwycięstwie w Konkursie oraz o przyznaniu Nagród w Konkursie drogą elektroniczną, tj. Organizator udostępni informację o Laureacie Konkursu w Serwisie oraz wyśle do Laureata wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Nagrody zostaną przesłane Laureatowi przez Organizatora drogą elektroniczną w terminie 4 dni od daty ogłoszenia Laureata Konkursu w Serwisie oraz po potwierdzeniu przez Laureata przyjęcia Nagrody oraz przekazania przez Laureata danych niezbędnych do uregulowania kwestii prawno-podatkowych w imieniu Laureata.
 3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zamiany Nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.

11. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości prywatnej za pośrednictwem Facebook Messenger (https://www.facebook.com/HomeparkTargowek/) przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 powyżej, decyduje data nadania reklamacji do Organizatora listem poleconym w placówce poczty (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej listem poleconym), bądź data wysłania przez składającego reklamację wiadomości za pośrednictwem Facebook Messenger (w przypadku reklamacji wysłanej do Organizatora za pośrednictwem Facebook Messenger).
 3. Reklamacje złożone po określonym w ust. 1- ust. 2 powyżej terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię i nazwisko oraz dane umożliwiające udzielenie przez Organizatora odpowiedzi na reklamację) oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony przez Organizatora o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem Facebook Messenger lub listem poleconym – w zależności od tego, w jaki sposób reklamacja została złożona przez składającego reklamację.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia od Organizatora roszczeń na zasadach ogólnych.

12. Postanowienia końcowe

 1. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
 2. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie pod adresami: https://www.facebook.com/HomeparkTargowek/ https://www.facebook.com/kakadu.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.
 4. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i organizację Konkursu.
 5. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.12.2020 roku.
 7. Organizator oświadcza, iż Partner Konkursu przekazał Organizatorowi Nagrody.

 

POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE PDF

 

Zoologiczne sklepy stacjonarne

Sieć zoologiczna Kakadu liczy już 61 sklepów w całej Polsce! Znajdź sklep »

Zoologiczny sklep internetowy

Rób zakupy szybko i wygodnie, z dostawą do domu! Przejdź do zoologicznego sklepu internetowego»

Kontakt ze sklepem stacjonarnym
Kontakt ze sklepem internetowym

pn-pt 9:00-17:00
tel. 22 256 99 50.
kontakt@e-sklep.kakadu.pl

Dane firmy i kontakt z biurem

SUPER ZOO Sp. z o.o.
ul. Annopol 4a, bud. G, 03-236 Warszawa,
tel. 22 762 97 07, e-mail: kakadu@kakadu.pl
NIP: 524-27-77-396 REGON: 360989650
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.

Zapytaj eksperta

Jeśli masz pytanie z zakresu tematyki zoologicznej, możesz je zadać naszemu ekspertowi. Zapytaj eksperta Kakadu »

Baza wiedzy

Portal kakadu.pl to baza przeszło półtora tysiąca artykułów dotyczących tematyki zwierząt hodowanych w domu.

Zoologiczny sklep internetowy

Szeroka oferta karm i akcesoriów dla psa » Karmy dla psów suche oraz mokre, przeznaczone dla zwierząt w każdym wieku i różnych ras oraz z problemami zdrowotnymi. Wszystkie akcesoria potrzebne właścicielowi psa do jego pielęgnacji a także w trakcie spaceru czy podróży samochodem.


Karmy, przysmaki oraz akcesoria dla kota »

Karmy dla kotów suche oraz mokre topowych producentów dla kociąt, dorosłych mruczków oraz seniorów, także sterylizowanych, krótko i długowłosych. Żwirki, kuwety i transportery dla kota oraz akcesoria do pielęgnacji kota.


Pokarmy oraz inne artykuły dla gryzoni »

Karmy, klatki dla gryzoni i ich wyposażenie. Także ściółki i zabawki dla gryzoni.


Wszystko dla ptaków egzotycznych »

Pokarmy, klatki i wyposażenie. Akcesoria dla ptaków, zabawki i ściółki.


Pokarmy dla ryb i akcesoria do akwarium »

Pompki, filtry, grzałki oraz testy i preparaty akwarystyczne. Pokarmy dla wszystkich gatunków ryb akwariowych.


Prezenty do Twojego zamówienia »

Sieć Sklepów Zoologicznych Kakadu