Regulamin Konkursu: Wygraj bilety Show CESARA MILLANA!

W dniach 22-26.II.2017 zrób sobie zdjęcie przed sklepem KAKADU tak aby na zdjęciu widoczne było logo KAKADU i wygraj bilet na Show CESARA MILLANA!

Regulamin Konkursu: Wygraj bilety Show CESARA MILLANA!

1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu sklepów zoologicznych KAKADU jest Super Zoo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 4a wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547771, NIP 5242777396 (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu “Organizatorem”).
1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator
1.3 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
1.4 Podanie danych osobowych ma charakter dowolny i powinien nastąpić tylko w przypadku wytypowania pracy Konkursowej jako zwycięzcy Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
1.5 Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
1.6 Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na fanpage’u sklepów KAKADU, prowadzonym pod adresem www.facebook.com/kakadu.
1.7 Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
1.8 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
1.9 Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

2. Uczestnik Konkursu
2.1 Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2.2 Uczestnik oświadcza, że:
a. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

3. Nagrody dla Uczestników
3.1 Nagroda konkursowa – podwójna wejściówka na Show CEZARA MILLANA w dniu 3 marca w Atlas Arena w Łodzi o wartości 198,00 PLN w ilości 3 sztuk połączona z nagrodą pieniężną w wysokości 21,78PLN (11,11% wartości nagrody rzeczowej), przy czym nagroda pieniężna podlega zatrzymaniu przez organizatora na poczet wykonania obowiązku podatkowego zgodnie z art.. 21 ust.1 p.68 i art.30 ust1 p.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Miejsce, czas i zasady Konkursu
4.1 Konkurs jest dostępny w formie postu Konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu www.facebook.com/kakadu
4.2 Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu Konkursowego na portalu Facebook na profilu www.facebook.com/kakadu.

5. Zasady uczestnictwa w Konkursie
5.1 Zadaniem Uczestnika jest wykonanie sobie zdjęcia na tle sklepu KAKADU tak aby na zdjęciu widoczne było logo KAKADU i umieszczenie tego zdjęcia jako komentarz pod postem Konkursowym na portalu Facebook na profilu www.facebook.com/kakadu.
5.2 Każdy Uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jedno zdjęcie.
5.3 Organizator dokona wyboru najciekawszych zdjęć i na tej podstawie ogłosi trzech zwycięzców na fanpage’u sklepów KAKADU pod adresem: www.facebook.com/kakadu.
5.4 Informacje o Konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kakadu.

6. Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród
6.1 Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
6.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt.5 Regulaminu.
6.3 Informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane, 1 marca 2017 do godz. 12:00, w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/kakadu .
6.4 Warunkiem odebrania przez zwycięzców nagrody jest przesłanie, w dniu 1 marca 2017 do godz. 23:59, na fanpage`u www.facebook.com/kakadu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy
6.5 Zwycięzca traci prawo do nagrody jeżeli:
a. wiadomość prywatna, o której mowa w pkt.6.4 wysłana zostanie po godz. 23:59 dnia 1 marca 2017
b. wyśle nieprawidłowe dane, które zostaną zweryfikowane w chwili zgłoszenia się zwycięzcy po odbiór nagrody.
6.6 Nagrody będą do odebrania w dniu 3 marca 2017 w godzinach 10:00-17:00 w sklepie KAKADU znajdującym się na terenie w CH Manufaktura w Łodzi przy ul.Karskiego 5 w budynku 10. Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie przez Uczestnika protokołu odbioru nagrody, który zostanie przedstawiony do wypełnienia w chwili zgłoszenia się zwycięzcy po nagrodę.
6.7 Nieodebranie nagrody w wyżej podanym terminie skutkuje przepadnięciem nagrody.
6.8 Nagrody nie podlegają wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
6.9 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru najciekawszych zgłoszeń oraz potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem
6.10 O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

7. Zakres odpowiedzialności Organizatora
7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten podał niepoprawne dane lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
7.2 Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie każdego Uczestnika, którego działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
f. nie ukończyli 18 lat.

8. Przetwarzanie danych osobowych
8.1 Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu:
a. wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
b. tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród zwycięzcom Konkursu.
8.2 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich przetwarzanych, poprawiania oraz usuwania.
8.3 Uczestnicy podają swoje dane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
8.4 W momencie usunięcia danych przez Użytkownika, Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
9.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@kakadu.pl lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/kakadu lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
9.2 Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
9.3 Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
9.4 Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

10. Postanowienia końcowe
10.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.2 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na fanpage’u www.facebook.com/kakadu oraz na stronie internetowej www.kakadu.pl/strefa-klienta/Konkursy

 

Dowiedz się więcej na temat Show Cesar Millan LIVE Once Upon a Dog Tour 2017 »

 

Zoologiczne sklepy stacjonarne

Sieć zoologiczna Kakadu liczy już 61 sklepów w całej Polsce! Znajdź sklep »

Zoologiczny sklep internetowy

Rób zakupy szybko i wygodnie, z dostawą do domu! Przejdź do zoologicznego sklepu internetowego»

Kontakt ze sklepem stacjonarnym
Kontakt ze sklepem internetowym

pn-pt 9:00-17:00
tel. 22 256 99 50.
kontakt@e-sklep.kakadu.pl

Dane firmy i kontakt z biurem

SUPER ZOO Sp. z o.o.
ul. Annopol 4a, bud. G, 03-236 Warszawa,
tel. 22 762 97 07, e-mail: kakadu@kakadu.pl
NIP: 524-27-77-396 REGON: 360989650
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.

Zapytaj eksperta

Jeśli masz pytanie z zakresu tematyki zoologicznej, możesz je zadać naszemu ekspertowi. Zapytaj eksperta Kakadu »

Baza wiedzy

Portal kakadu.pl to baza przeszło półtora tysiąca artykułów dotyczących tematyki zwierząt hodowanych w domu.

Zoologiczny sklep internetowy

Szeroka oferta karm i akcesoriów dla psa » Karmy dla psów suche oraz mokre, przeznaczone dla zwierząt w każdym wieku i różnych ras oraz z problemami zdrowotnymi. Wszystkie akcesoria potrzebne właścicielowi psa do jego pielęgnacji a także w trakcie spaceru czy podróży samochodem.


Karmy, przysmaki oraz akcesoria dla kota »

Karmy dla kotów suche oraz mokre topowych producentów dla kociąt, dorosłych mruczków oraz seniorów, także sterylizowanych, krótko i długowłosych. Żwirki, kuwety i transportery dla kota oraz akcesoria do pielęgnacji kota.


Pokarmy oraz inne artykuły dla gryzoni »

Karmy, klatki dla gryzoni i ich wyposażenie. Także ściółki i zabawki dla gryzoni.


Wszystko dla ptaków egzotycznych »

Pokarmy, klatki i wyposażenie. Akcesoria dla ptaków, zabawki i ściółki.


Pokarmy dla ryb i akcesoria do akwarium »

Pompki, filtry, grzałki oraz testy i preparaty akwarystyczne. Pokarmy dla wszystkich gatunków ryb akwariowych.


Prezenty do Twojego zamówienia »

Sieć Sklepów Zoologicznych Kakadu