REGULAMIN KONKURSU – Koci humor

 

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs “Koci humor” (zwany dalej: „Konkursem”) prowadzony przez Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/kakadu.
 • 1 Definicje
 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.
 3. Nagroda – oznacza nagrody w Konkursie, określone w §5 Regulaminu.
 4. Organizator – oznacza Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 4a, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail: kakadu@kakadu.pl.
  Numer BDO – 000037984.
 5. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.
 7. Uczestnik – oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z §3 Regulaminu.
 8. Utwór – materiał autorski lub treść autorska nadesłane przez Uczestnika konkursu, posiadająca cechy oryginalności w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231), zwanej dalej również ustawą o prawach autorskich.
 9. Zadanie Konkursowe – zadanie polegające na własnoręcznym wykonaniu zdjęcia przedstawiającego kota Uczestnika, które mogłoby być memem oraz jego opublikowaniu w komentarzu do posta konkursowego zamieszczonego przez Organizatora na jego profilu w serwisie Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/kakadu/.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs prowadzony będzie w serwisie internetowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/kakadu/.
 2. Zdjęcia zamieszczane w ramach Zadania Konkursowego, powinny posiadać następujące parametry:
  1. format jpg lub png
  2. minimalna rozdzielczość: 640×480 pikseli
 3. Konkurs organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od 28.06.2021 r. do 30.06.2021 r. włącznie, przy czym Potencjalni Uczestnicy mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Konkursu najpóźniej do godziny 23:59 dnia 30.06.2021 r. włącznie.
 5. Regulamin Konkursu będzie dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/kakadu/.
 6. Nadesłane zdjęcia, stanowiące przedmiot Zadania Konkursowego muszą stanowić element twórczy Uczestnika konkursu, przede wszystkim Uczestnik musi być ich autorem, a samo zdjęcie musi spełniać cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Zdjęcie, stanowiące przedmiot Zadania Konkursowego nie może być zamieszczone wcześniej ani w takcie trwania Konkursu w sieci Internet, z wyjątkiem opublikowania w komentarzu do posta konkursowego zamieszczonego przez Organizatora na jego profilu w serwisie Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/kakadu/.
 7. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami §5 – §7 Regulaminu.
 • 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:
  1. połączenie z siecią Internet
  2. minimalne wymagania techniczne to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:
  1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  2. posiadać aktywny prywatny profil w serwisie Facebook
  3. wykonać Zadanie Konkursowe
  4. zaakceptować Regulamin Konkursu
 4. Zdjęcia i treści przesyłane przez Uczestnika nie mogą zawierać treści, które mogłyby:
  1. zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, prawem do wizerunku, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, tj. zdjęcia i treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z przedmiotem Konkursu; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 5. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w §3 ust. 3, Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.
 6. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
 7. Potencjalny Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 • 4 Wyłonienie Laureata
 1. Wyłonienie Laureatów nastąpi w dniu 02.07.2021 r. Łączne kryteria wyboru Laureatów są następujące:
  1. unikatowość zdjęcia
  2. kreatywność Uczestników w zakresie wykonanego i zamieszczonego zdjęcia
  3. atrakcyjność wizualna i estetyczna zdjęcia
  4. humorystyczny charakter zdjęcia
  5. związek zdjęcia z tematyką: “zdjęcie kota Uczestnika, które mogłoby być memem”
 2. Wyłonienia Laureata dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.
 3. Prawa autorskie majątkowe do Utworów (zdjęć) stworzonych przez Laureatów w ramach Konkursu, zostają nieodpłatnie przeniesione na Organizatora z chwilą wydania Laureatowi Nagrody, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
  3. publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  4. przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała
 4. Organizator jest zobowiązany do respektowania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności jest zobowiązany do każdorazowego oznaczania autorstwa Utworu.
 5. W sytuacji gdy na zdjęciu nadesłanym przez Laureata, oprócz zwierzęcia będzie dodatkowo zamieszczony wizerunek Laureata, Laureat może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich. Udzielenie zgody następuje poprzez przesłanie przez Uczestnika wiadomości do Organizatora, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie internetowym Facebook. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Uczestnik, przesyłając Utwór (zdjęcie wraz z opisem), stanowiące przedmiot Zadania Konkursowego, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z Utworu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania – publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do odpowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z §5 Regulaminu.
 • 5 Nagrody
 1. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 2 (słownie: dwóch) równorzędnych Laureatów. Dla każdego z Laureatów, Organizator przewiduje dwa rodzaje Nagród w ramach organizowanego Konkursu, zgodnie z poniższym:

 2. Nagrodami w Konkursie, są:
  1. MAGIC CAT DIANA DRAPAK DLA KOTA Z PODESTAMI I ZABAWKĄ o łącznej wartości 241,99 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych 99/100)
  2. 27,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100) – Nagroda pieniężna
   przy czym Nagroda pieniężna, stanowi równowartość 11,11% wartości otrzymanej Nagrody rzeczowej. Organizator odprowadzi 10% podatek od nagród, o którym mowa w  Regulaminu.
 3. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.
 5. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 • 6 Powiadomienie o wygranej
 1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora w dniu rozstrzygnięcia Konkursu (wyłonienia Laureatów), tj. w dniu 02.07.2021 r.
 2. Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej Laureatowi w serwisie internetowym Facebook i zawierać będzie informacje dotyczące warunków przekazania Nagrody, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne pytanie dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku, o czym mowa w Regulaminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu usunięcia przez Laureata w czasie trwania Konkursu prywatnego profilu w serwisie Facebook lub zablokowania przez Laureata możliwości wysłania do niego wiadomości.
 4. Lista wyłonionych Laureatów dostępna będzie na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/kakadu/, według następującego wzoru: imię Laureata i miasto (np. Jan z Warszawy).
 • 7 Wydawanie nagród
 1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata do Organizatora w terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu danych tj. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego (tj. kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania) i numeru telefonu, w formie wiadomości prywatnej przesłanej na konto Organizatora: https://www.facebook.com/kakadu/.
 2. Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.
 3. Każdemu Laureatowi Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W dniu odbioru Nagród Organizator zobowiązany jest pobrać od Laureata i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego 10% podatek od nagrody o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.2020.1426). Nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i zaliczona na poczet podatku od Nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.
 5. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 3 Dni roboczych od daty spełnienia przez Laureata wszystkich warunków wydania Nagrody opisanych w , z zastrzeżeniem §7 ust. 2.
 6. W przypadku niespełnienia przez Laureata w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, warunków wydania Nagrody (wskazanych w  Regulaminu), prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.
 • 8 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kakadu@kakadu.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny Uczestnika oraz określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Organizatora.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail lub udzielana w inny podany przez Uczestnika sposób. W przypadku braku odpowiedzi Organizatora w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.
 4. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 • 9 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady ochrony Danych Osobowych znajdują się w Klauzuli Informacyjnej, przesyłanej przez Organizatora w wiadomości e-mail, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.
 2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny tj. art 919 kc – 921 kc.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z profilu Organizatora: https://www.facebook.com/kakadu/, prowadzonego w ramach serwisu Facebook.
 5. Wzór zgody na rozpowszechnianie wizerunku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs i jego przebieg. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook. Organizator zobowiązuje się w pełni zwolnić serwis Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko serwisowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Zoologiczne sklepy stacjonarne

Sieć zoologiczna Kakadu liczy już 61 sklepów w całej Polsce! Znajdź sklep »

Zoologiczny sklep internetowy

Rób zakupy szybko i wygodnie, z dostawą do domu! Przejdź do zoologicznego sklepu internetowego»

Kontakt ze sklepem stacjonarnym
Kontakt ze sklepem internetowym

pn-pt 9:00-17:00
tel. 22 256 99 50.
kontakt@e-sklep.kakadu.pl

Dane firmy i kontakt z biurem

SUPER ZOO Sp. z o.o.
ul. Annopol 4a, bud. G, 03-236 Warszawa,
tel. 22 762 97 07, e-mail: kakadu@kakadu.pl
NIP: 524-27-77-396 REGON: 360989650
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.

Zapytaj eksperta

Jeśli masz pytanie z zakresu tematyki zoologicznej, możesz je zadać naszemu ekspertowi. Zapytaj eksperta Kakadu »

Baza wiedzy

Portal kakadu.pl to baza przeszło półtora tysiąca artykułów dotyczących tematyki zwierząt hodowanych w domu.

Zoologiczny sklep internetowy

Szeroka oferta karm i akcesoriów dla psa » Karmy dla psów suche oraz mokre, przeznaczone dla zwierząt w każdym wieku i różnych ras oraz z problemami zdrowotnymi. Wszystkie akcesoria potrzebne właścicielowi psa do jego pielęgnacji a także w trakcie spaceru czy podróży samochodem.


Karmy, przysmaki oraz akcesoria dla kota »

Karmy dla kotów suche oraz mokre topowych producentów dla kociąt, dorosłych mruczków oraz seniorów, także sterylizowanych, krótko i długowłosych. Żwirki, kuwety i transportery dla kota oraz akcesoria do pielęgnacji kota.


Pokarmy oraz inne artykuły dla gryzoni »

Karmy, klatki dla gryzoni i ich wyposażenie. Także ściółki i zabawki dla gryzoni.


Wszystko dla ptaków egzotycznych »

Pokarmy, klatki i wyposażenie. Akcesoria dla ptaków, zabawki i ściółki.


Pokarmy dla ryb i akcesoria do akwarium »

Pompki, filtry, grzałki oraz testy i preparaty akwarystyczne. Pokarmy dla wszystkich gatunków ryb akwariowych.


Prezenty do Twojego zamówienia »

Sieć Sklepów Zoologicznych Kakadu