Konkurs dla dzieci 940x580px 938x535 - Świąteczny konkurs dla dzieci ,,Ozdoba świąteczna Kakadu"

Świąteczny konkurs dla dzieci ,,Ozdoba świąteczna Kakadu”

Zapraszamy wszystkie dzieci do 14 lat do wzięcia udziału w naszym świątecznym konkursie. Waszym zadaniem będzie samodzielne wykonanie ozdoby świątecznej. Technika wykonania dowolna. Materiał, z którego ją wykonacie również. Prace konkursowe prosimy składać w sklepach zoologicznych Kakadu do 19.12.2014r.  Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.
Konkurs_Kakadu_B1

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Ozdoba świąteczna Kakadu”

§ 1 Organizator

1. Organizatorem konkursu „Ozdoba Świąteczna Kakadu ” jest Kakadu sp. z o.o. ., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.
2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach stacjonarnych Kakadu i przystąpić do niego mogą osoby spełniające warunki regulaminu. W konkursie nie biorą udziału sklepy internetowe należące do Organizatora. Jest to promocja dla konsumentów umożliwiająca wygranie nagród w postaci bonów rabatowych, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Organizacja konkursu

1. Informacje o Konkursie publikowane są na stronie internetowej kakadu.pl ;facebook.com/kakadu oraz na drukowanych materiałach promocyjnych.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
3. Konkurs skierowany jest do dzieci które w roku 2014 nie ukończyły 14 lat i rozstrzygany będzie w każdym sklepie Kakadu osobno według poniższej rozpiski laureatów
I miejsce x 1 laureat w każdym sklepie
II miejsce x 2 laureatów w każdym sklepie
III miejsce x 3 laureatów w każdym sklepie
IV miejsce x 10 laureatów w każdym sklepie

zwanych dalej „Uczestnikami” przy czym jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w jednym sklepie bez znaczenia na ilość złożonych prac konkursowych.
4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać ozdobę świąteczną przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej z użyciem dowolnego materiału. W przypadku stwierdzenia przez organizatora, że materiał zużyty do stworzenia pracy zagraża życiu lub bezpieczeństwu klientów sklepów – praca zostanie wyłączona w trybie natychmiastowym z uczestnictwa w konkursie.

5. Temat pracy, zwanej dalej „Pracą konkursową” powinien przedstawiać ozdobę świąteczną.

6. Do Konkursu można zgłaszać tylko Prace konkursowe przygotowane samodzielnie, wyklucza się
prace zbiorowe. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac konkursowych.

7. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie
będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób
trzecich.

8. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu, zwany dalej „zgłaszającym”.

9. Przyjęcie pracy na konkurs odbywa się przez pracownika sklepu, który dokonuje oznaczenia pracy nadając jej indywidualny numer. Do każdej pracy konkursowej zgłaszający przekazuje osobie odbierającej pracę oświadczenie znajdujące się na odwrocie ulotki konkursowej. Brak podpisanego oświadczenia albo brak akceptacji jakiegokolwiek punktu skutkuje odrzuceniem Pracy konkursowej z Konkursu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przekazanych prac na Konkurs, które
powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia przez klientów). Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

11. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie konkursowej i zostaną zniszczone.

12. W konkursie nie mogą brać udziału uczestnicy spokrewnieni z pracownikami sklepów Kakadu w tym: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

13. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna/ów prawnego/ych przez Organizatora
dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz. 926 z póź. zm.).

§ 3 Terminy

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 19.12.2014

2. Lista Laureatów zostanie opublikowana nie później niż w dniu 21.12.2014 r. w każdym sklepie Kakadu.

3. O rozstrzygnięciu Konkursu przedstawiciele ustawowi Laureatów zostaną powiadomieni za
pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

§ 4 Ocena prac

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora oraz przez klientów sklepów w postaci głosowania. Głosy zbierane są na terenie sklepu Kakadu.
2. Prace, które zostaną wybrane w głosowaniu klientów sklepu otrzymają punkty dodatkowe, które w przypadku wybrania prac przez komisję konkursową zostaną doliczone do ostatecznej oceny punktowej. Praca, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu klientów otrzymuje 16 pkt., następna 15 pkt. I kolejno 14, 13, 12, 11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 i ostatnia 1 pkt.
2. Ostateczna ocena prac zostanie przygotowana według wzoru: ocena komisji + dodatkowe punkty z głosowania klientów (jeżeli takie są) = ostateczna ocena pracy
3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest zliczenie ocen prac konkursowych oraz wyłonienie wśród Uczestników Laureatów
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5 Nagrody

1. Organizator przyzna nagrody według poniższego harmonogramu.
I miejsce x 1 laureat w każdym sklepie: bon 150 zł na zakupy w sklepie Kakadu dla laureata
II miejsce x 2 laureatów w każdym sklepie: bon 100 zł na zakupy w Kakadu dla każdego z laureatów
III miejsce x 3 laureatów w każdym sklepie: bon 50 zł na zakupy w Kakadu dla każdego z laureatów
IV miejsce x 10 laureatów w każdym sklepie: bon 25 zł na zakupy w Kakadu dla każdego z laureatów
Powyższe nagrody zostaną połączone z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdego bonu, przy czym nagroda pieniężna podlega zatrzymaniu przez organizatora na poczet wykonania obowiązku podatkowego zgodnie z art.. 21 ust.1 p.68 i art.30 ust1 p.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Odbiór nagród zostanie zrealizowany w sklepie, gdzie została złożona praca konkursowa. O terminie odbioru nagrody laureat zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

§ 6 Prawa Autorskie

1. Twórcą Pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) może być tylko Uczestnik.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej zostało uregulowane w oświadczeniu przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu plastycznego „Ozdoba świąteczna Kakadu” umieszczonego w ulotce konkursowej stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności egzemplarza Pracy konkursowej.

§ 7 Postanowienia Końcowe

1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Ozdoba świąteczna Kakadu”

DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
1. IMIĘ:
2. NAZWISKO:
3. DATA URODZENIA:

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU:
1. IMIĘ I NAZWISKO:
2. ADRES ZAMIESZKANIA:
3. ADRES DO KORESPONDENCJI:
4. NUMER TELEFONU:
5. E-MAIL:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania nagród oraz w celach promocji Konkursu.
Działając w imieniu uczestnika wyrażam zgodę na jego udział w konkursie plastycznym „Ozdoba świąteczna Kakadu” i oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu plastycznego „Ozdoba świąteczna Kakadu”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm.), a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na Konkurs plastyczny „Ozdoba świąteczna Kakadu”, została stworzona samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że w/w Praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Oświadczam, iż przenoszę na Kakadu sp. z o.o. w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich: 1) autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji; zwielokrotnianie dowolną techniką; wprowadzanie do obrotu; wprowadzanie do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej; publiczne odtwarzanie dowolną techniką; nadanie za pomocą wizji; dokonywanie przeróbek; 2)prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej. Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Kakadu sp. z o.o. może wykorzystywać Pracę konkursową na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Kakadu sp. z o.o. ma prawo udzielać licencji do korzystania z Pracy konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem Kakadu sp. z o.o., iż nie będę wnosił(a) przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Pracy konkursowej.

Oświadczam, że zgadzam się na przeniesienie rozliczenia podatkowego nagrody pieniężnej o której mowa w par.5 pkt.1. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników zobowiązuje się do dostarczenia danych niezbędnych do rozliczenia skarbowego. Brak przesłanych danych skutkuje dobrowolną rezygnacją z przyznanej uczestnikowi nagrody.

____________________________________________
data i podpis ustawowego przedstawiciela uczestnika

Kupuj taniej!
Ekskluzywne oferty na Twój email

atrakcyjne wyprzedaże  wyjątkowe promocje  kody rabatowe


Gady
Psy
Koty

Zapisanie się do newslettera jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi kosztami. Zawsze masz możliwość wypisania się
z naszej listy mailingowej. Mail z kodem rabatowym dotrze
do Ciebie w ciągu 24 h.

*Rabat dotyczy zakupów w e-sklepie Kakadu

Powiązane artykuły

3 komentarze

Dodaj komentarz

Trackbacks/Pingbacks

  1. Darmowe Gadzety – Probki kosmetykow » Blog Archive » Sceneria dekorator świąteczna Kakadu
  2. Zostan konsultantka avon i zarabiaj dobre pieniadze » Blog Archive » Rozkładać dekoncentracja świąteczna Kakadu
  3. Zostan konsultantka avon i zarabiaj dobre pieniadze » Blog Archive » Postanowienie świąteczna Kakadu

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sieć Sklepów Zoologicznych Kakadu Sp. z o.o.